Skip to content

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2018 –
31 augusti 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att §6 i bolagsordningen ändras på så sätt att antalet styrelseledamöter ska vara lägst 3 och högst 6.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman. Per Thunell valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 870 000 kr att fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande, 222 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter. I arvodena ingår arvode för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2019/2020.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.