Skip to content

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 20 december 2018 årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Per Thunell, Michael Lemner, Monika Elling, Sara Wimmercranz och Joel Lindeman. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1 361 250 kr att fördelas med 376 250 kr till styrelsens ordförande, 172 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2018/2019.

Omstrukturera koncernen

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra en omstrukturering av koncernen genom att skapa självständiga bolag och minimera gruppstrukturen.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.