Skip to content

Kommuniké från årsstämman

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på onsdagen den 21 december 2016 årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2015 –
31 augusti 2016. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontant utdelning om 0,25 kronor per aktie ska utgår för verksamhetsåret 2015/2016 och att avstämningsdag är fredagen den 23 december.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Per Thunell, Ivar Fransson, Michael Lemner, Monika Elling och Sara Wimmercranz. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.  

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2016/2017. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund.