Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands

RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) höll på tisdagen den 10 augusti 2021 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av advokat Johan Wigh.

Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes stämman utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare. Aktieägarna hade före stämman utövat sin rösträtt per post.

Omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att omlägga Bolagets räkenskapsår till kalenderår samt att det innevarande räkenskapsåret 2020/21 förlängs till att omfatta en period om 16 månader, det vill säga fram till och med den 31 december 2021.

Stämman beslutade att ändra § 13 i Bolagets bolagsordning till ”Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.”.

Justering av arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade att justera arvodet till styrelseledamöterna enligt presenterat förslag. Förändringen innebär ingen ökning av arvodet på årsbasis utan sker enbart på grund av att det förlängda räkenskapsåret medför en förlängd mandattid fram till och med årsstämman 2022.

Samtliga av stämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.