Skip to content

Kommuniké från RNB´s årsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 17 december 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontant utdelning om 0,25 kronor per aktie ska utgår för verksamhetsåret 2014/2015 och att avstämningsdag är måndagen den 21 december.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Ivar Fransson, Per Thunell, Michael Lemner och Monika Elling samt nyval av Sara Wimmercranz. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande. Ann-Sofie Danielsson avböjde omval.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.  

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2015/2016. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund.