Skip to content

LIKVIDITETSSTÄRKANDE ÅTGÄRDER MEDFÖR TILLFÄLLIGT SVAGARE BRUTTOMARGINALER

RNB RETAIL AND BRANDS AB kommunicerade i bokslutskommunikén den 27 oktober 2011 att en väsentlig resultatförbättring skulle uppnås under innevarande räkenskapsår. Under andra kvartalet har koncernens arbete fokuserat på att minska lagernivåer och uppnå ett positivt kassaflöde under innevarande år. Detta arbete har medfört viss negativ effekt på bruttomarginalerna. Sammantaget innebär detta att en väsentlig resultatförbättring under innevarande räkenskapsår inte kommer att uppnås. Den nya bedömningen innebär att resultatet kommer att marginellt förbättras jämfört med föregående år.

"Vi har under andra kvartalet fokuserat på att få ned lagernivåerna samt genomfört åtgärder som syftar till att förstärka likviditeten. Som en effekt av detta arbete har vi under kvartalet sett väsentligt minskade lager och en förbättrad likviditet om cirka 25 mkr, trots en svag resultatutveckling. Dessa åtgärder medför dock också en naturlig nedgång i omsättningen och en viss press på bruttomarginalerna. Den svaga marknadsutvecklingen på våra huvudmarknader har fortsatt under andra kvartalet vilket förstärkt den negativa utvecklingen av bruttomarginalerna. Vi ser dock att marginalerna förbättras för årets två avslutande kvartal," säger Magnus Håkansson, VD RNB RETAIL AND BRANDS.

De likviditetsstärkande åtgärderna har även fått till effekt att den i januari beviljade rörelsefinansieringen från Konsumentföreningen Stockholm om 150 mkr inte alls behöver utnyttjas i dagsläget. Under de två första kvartalen har avvecklingen av JC:s norska verksamhet slutförts. Avvecklingen har hittills belastat koncernen med kostnader motsvarande 55 mkr. Kvarvarande kostnader för avvecklingen består av ett löpande driftsresultat under april och maj, vilket kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet med upp till 4 mkr. Affärsområdet Brothers & Sisters uppvisade en kraftig nedgång i försäljningen under februari månad som till största delen är hänförlig till leveransproblem samt en marginalpress till följd av ökad reahantering.

"Den nedgång i försäljningsvolymerna som Brothers uppvisade under andra kvartalet är till stor del hänförligt till problem av engångskaraktär och vi ser att leveranserna till Brothersbutikerna nu fungerar normalt igen. Det omfattande och koncernövergripande förändringsarbete som syftar till ökad lönsamhet fortgår enligt plan," säger Magnus Håkansson.

Övrig information avseende andra kvartalet 2011/2012 presenteras i delårsrapporten den 30 mars 2012.

För ytterligare frågor kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil: 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Likviditetsstärkande åtgärder ger svagare bruttomarginaler


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1596722