Skip to content

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i RNB

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 januari 2014 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 januari 2014, dels anmäla sitt deltagande till…

Polarn O. Pyret förvärvar master franchiserörelsen i Norge

Polarn O. Pyret AB förvärvar 100 procent av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS, som är master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge, driver 24 fysiska butiker samt e-handel och beräknas omsätta cirka 130 MSEK. Förvärvet inkluderar WAMs samtliga 24 Polarn O. Pyret butiker belägna över hela Norge och e-handelsbutik samt huvudkontor…

Uppdatering av bokslutskommuniké med anledning av avyttring av JC

Med anledning av avyttringen av dotterbolaget JC som kommunicerades 1 november lämnar RNB RETAIL AND BRANDS nu en uppdatering av bokslutskommuniké som offentliggjordes 31 oktober. Den uppdaterade bokslutskommunikén speglar de finansiella effekterna av avyttringen av dotterbolaget JC och finns på bolagets hemsida, www.rnb.se Följande avsnitt är uppdaterade: s. 13                     Totalresultaträkning koncern s. 14                     Balansräkning koncern…

Uppdaterad av bokslutskommuniké

Med anledning av avyttringen av dotterbolaget JC som kommunicerades 1 november lämnar RNB RETAIL AND BRANDS nu en uppdatering av bokslutskommuniké som offentliggjordes 31 oktober. Den uppdaterade bokslutskommunikén speglar de finansiella effekterna av avyttringen av dotterbolaget JC.

RNB RETAIL AND BRANDS avyttrar JC

RNB RETAIL AND BRANDS AB har ingått avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. Denim Island är en del i företagsgruppen Denim Island Group med Gordon Wu som ägare. Köparen, Denim Island Group, är en ledande producent av denimprodukter samt grossist av ett antal denimvarumärken som säljs i Västeuropa och USA. Avtalet…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 SEPTEMBER 2012 – 31 AUGUSIT 2013

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2013 – 31 AUGUSTI 2013 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 642 Mkr (671), en minskning med 4,3 procent. Avsättningar och nedskrivningar, primärt relaterade till nedläggning av JC-butiker samt stängning av Sisters, har gjorts med 152 Mkr. Rörelseresultatet, inkl. avsättningar och nedskrivningar, uppgick till -182 Mkr (-230) Resultatet efter skatt uppgick till…

Ny tidpunkt för offentliggörande av bokslutskommuniké

RNB RETAIL AND BRANDS har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2012/2013 offentliggörs kl 13:00 torsdagen den 31 oktober. Ny tidpunkt för publicering av bokslutskommunikén är kl 08:00 torsdagen den 31 oktober. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ann-Charlotte Rudels, RNB RETAIL AND BRANDS AB, Tfn: 08 410 520 60, 0768 87 20 60 e-post: ann-charlotte.rudels@rnb.se Informationen är…

Inbjudan till press- och analytikermöte

En telefonkonferens kommer att hållas för investerare, analytiker och media den 31 oktober klockan 09.30, där koncernchef Magnus Håkansson och CFO Stefan Danieli kommenterar bokslutskommunikén och verksamhetens utveckling. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en Q&A där deltagare är välkomna att ställa frågor via telefon. För deltagande, ring något av följande nummer innan presentationen…

RNB senarelägger bokslutskommuniké

Som tidigare kommunicerats genomför RNB RETAIL AND BRANDS en strategisk översyn av verksamheten inom dotterbolaget JC. Slutsatserna av denna strategiska översyn ska, enligt vad som meddelats tidigare, presenteras senast i samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet räkenskapsåret 2013/2014. Bolaget förväntas dock kunna kommunicera utkomsten av den strategiska översynen inom den närmaste veckan. Effekterna…

Förändrade rapporteringsrutiner

RNB RETAIL AND BRANDS upphör från och med räkenskapsåret 2013/2014 (som inleds 1 september 2013) med offentliggörande av den månatliga försäljningsutvecklingen. Försäljningsutvecklingen kommer från och med räkenskapsåret 2013/2014 att redovisas i samband med kvartalsrapporternas offentliggörande. Försäljningen för första kvartalet 2013/2014 (perioden september till november) redovisas den 15 januari 2014. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan…

RNB:s försäljning i augusti 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2013 uppgick till 197,5 Mkr jämfört med 203,1 Mkr samma månad föregående år, vilket är en minskning med 2,8 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,1 procent. Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 6,9 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.…

RNB:s försäljning i juli 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2013 uppgick till 210,9 Mkr jämfört med 208,0 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 1,4 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 1,3 procent. Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 14,6 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.…

RNB:s försäljning i juni 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2013 uppgick till 247,2 Mkr jämfört med 264,3 Mkr samma månad föregående år, vilket är en minskning med 6,4 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,2 procent. Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 6,8 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.…

Hanna Graflund Sleyman ny vd för Departments & Stores

Hanna Graflund Sleyman har utsetts till ny vd för Departments & Stores att efterträda Amelie Söderberg. Hanna Graflund Sleyman är född 1978 och utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hanna innehar för närvarande positionen som sortimentschef på Polarn O. Pyret och rekryterades till Polarn O. Pyret 2009 som affärsutvecklingschef för att sedan övergå i rollen…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 31 maj 2013

Tredje kvartalet, 1 mars 2013 – 31 maj 2013 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 609 Mkr (613), en minskning med 0,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till -27 Mkr (-34). Resultatet före skatt uppgick till -30 Mkr (-42). Resultatet efter skatt uppgick till -30 Mkr (-32), vilket motsvarar -0,01 kronor (-0,19) per aktie. Kassaflödet från den löpande…

RNB:s försäljning i maj 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2013 uppgick till 214,1 Mkr jämfört med 208,6 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 2,6 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,0 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i maj 2013 minskade med 1,1 procent jämfört med samma månad föregående år.…

Amelie Söderberg lämnar RNB

Amelie Söderberg, vd för RNBs dotterbolag Departments & Stores, blir vd för Filippa K. Hon tillträder sin nya position under hösten 2013.

RNB GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

I enlighet med beslut fattat av bolagsstämman i RNB Retail and Brands AB (publ) (”RNB”) den 27 mars 2013 kommer en sammanläggning av bolagets aktier att genomföras (s.k. omvänd split) innebärande att 200 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Styrelsen i RNB har fastställt avstämningsdagen till den 10 juni 2013. Sista dag för…

RNB säljer Kosta Outlet Mode

RNB RETAIL AND BRANDS tillkännager idag att bolaget har ingått avtal om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Kosta Outlet Mode AB.

ÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Till följd av den företrädesemission som styrelsen för RNB Retail and Brands AB (publ) (”RNB Retail and…

RNB:s försäljning i april 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2013 uppgick till 218,4 Mkr jämfört med 207,9 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 5,1 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 5,4 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i april 2013 ökade 1,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

JC omstruktureras och byter VD

Enligt vad som kommunicerades i samband med den nyligen avslutade nyemissionen genomförs en strategisk utvärdering av verksamheten inom JC. Den första delen i denna utvärdering är nu genomförd och innebär att JCs verksamhet kommer att omstruktureras kraftigt samt att ett antal olönsamma butiker kommer att läggas ned. –          Vi har utvärderat ett antal olika alternativ…

TILLDELNINGEN I NYEMISSIONEN FASTSTÄLLD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Teckningsperioden för nyemissionen i RNB Retail and Brands AB (publ) avslutades den 22 april 2013. Genom transaktionen…

RNB:s försäljning i mars 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2013 uppgick till 191,8 Mkr jämfört med 204,5 Mkr samma månad föregående år (inklusive den numera avvecklade verksamheten i Norge), vilket är en minskning med 6,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,0 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i mars 2013 minskade 9,8 procent…

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSIONEN I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission som beslutades…

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) höll på onsdagen den 27 mars 2013 extra bolagsstämma i…

RNB RETAIL AND BRANDS FASTSTÄLLER VILLKOREN FÖR NYEMISSIONEN

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Sammanfattning · De som på avstämningsdagen den 3 april 2013 är registrerade…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 28 feb 2013

Andra kvartalet, 1 december 2012 – 28 februari 2013 i sammandrag    Nettoomsättningen uppgick till 702 Mkr (754), en minskning med 6,9 procent.    Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr.    Rörelseresultatet uppgick till -28 Mkr (-25) exklusive genomförd nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.     Resultatet före skatt uppgick till…

RNB:s försäljning i februari 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2013 uppgick till 147,6 Mkr jämfört med 155,2 Mkr samma månad föregående år (inklusive den numera avvecklade verksamheten i Norge), vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,6 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i februari 2013 minskade 6,9 procent…

RNB bjuder in till press-och analytikermöte

En telefonkonferens kommer att hållas för investerare, analytiker och media idag klockan 10.00, där koncernchef Magnus Håkansson och CFO Stefan Danieli kommenterar den föreslagna transaktionen och verksamhetens utveckling. Telefonkonferensen nås via nummer: +46 8 5055 6484 Presentationen kan följas via webbcast på följande länk: http://financialhearings.nu/130222/presskonferens/

RNB:s försäljning i januari 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2013 uppgick till 243,8 Mkr jämfört med 230,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 5,6 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 5,7 procent.

RNB RETAIL AND BRANDS LANSERAR RATIONALISERINGSPROGRAM

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar ett antal koncernövergripande rationaliseringsåtgärder. Åtgärderna innefattar en total översyn och samordning av samtliga centrala funktioner på JC och Brothers & Sisters i syfte att genomföra rationaliseringar av dessa funktioner samt ytterligare cirka tio koncerncentrala funktioner. Vidare påbörjas förberedelser för nedläggning av Sisters samt avveckling av…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 30 nov 2012

Första kvartalet, 1 september 2012 – 30 november 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 668 Mkr (754), en minskning med 11,4 procent. I föregående års kvartal 1 ingick försäljning från nu nedlagd verksamhet i Norge och Danmark med totalt 37 Mkr. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,8 procent under kvartalet.   Rörelseresultatet förbättrades med…

RNB:s försäljning i december 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2012 uppgick till 360,7 Mkr jämfört med 379,1 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,6 procent.