Skip to content

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 18 december 2014 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014.…

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 30 november 2014

RNB RETAIL AND BRANDS trend med vinstförbättringar fortsätter – för första kvartalet 2014/15 redovisar RNB ett positivt rörelseresultat om 23 Mkr, en förbättring med hela 14 Mkr mot föregående år. Första kvartalet 2014/15 är bolagets tredje kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden, där dessutom samtliga koncept redovisar bättre…

RNB förlänger löptid för rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har ingått avtal med bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm om förlängning av del av koncernens befintliga rörelsefinansiering. Avtalet innebär att RNB har möjlighet att förlänga det revolverande lånet om 200 Mkr från maj 2016 till maj 2017. Sedan maj 2013 har RNB RETAIL AND BRANDS en beviljad och avtalad rörelsefinansiering från bolagets…

Ny CFO i RNB Retail and Brands

RNB RETAIL AND BRANDS har tidigare meddelat att Stefan Danieli lämnar sin tjänst som CFO under våren 2015. Stefan efterträds av Kristian Lustin. Kristian är 44 år och civilekonom från Uppsala Universitet samt auktoriserad revisor. Kristian Lustin har en gedigen bakgrund inom alla olika delar av ekonomiområdet och kommer närmast från rollen som Group Financial…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 december 2014 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 december 2014, dels anmäla sitt deltagande till…

Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

RNB har nått en milstolpe i vändningsarbetet och uppvisar ett positivt rörelseresultat för räkenskapsåret 2013/2014. För det fjärde kvartalet redovisar RNB en starkare försäljning i jämförbara butiker än marknaden och ett positivt resultat, vilket tillsammans med starka kollektioner i ryggen gör att vi nu blickar framåt för att ytterligare öka…

Stefan Danieli lämnar RNB i mars 2015

RNBs nuvarande CFO Stefan Danieli kommer att lämna koncernen senast i mitten av mars 2015. Processen med att hitta en efterträdare är redan inledd och en efterträdare beräknas vara på plats innan Stefan lämnar. Stefan Danieli har utsetts till CFO för ÅHLÉNS. – Stefan har bidragit till att RNB idag har en stabilare finansiell plattform…

Delårsrapport för perioden 1 september 2013 – 31 maj 2014

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2014 – 31 MAJ 2014 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 442 Mkr (609, inklusive avyttrad verksamhet (JC)). Nedskrivning av goodwill har skett i Brothers & Sisters med 151 Mkr. Rörelseresultatet, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill, uppgick till -15 Mkr (-27). I föregående års rörelseresultat ingår JC med ett resultat om -8…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2013 – 28 feb 2014

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2013 – 28 FEBRUARI 2014 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 502 Mkr (531), en minskning med 5,5 procent.Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 2 Mkr (2). Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-10). Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-41),…

RNB undertecknar avtal för säkrare textilfabriker i Bangladesh

RNB RETAIL AND BRANDS ansluter sig till det internationella säkerhetsinitiativet Bangladesh Accord vars syfte är att skapa säkrare arbetsplatser för textilarbetare i Bangladesh. –       Vi har fattat beslut om deltagande i Bangladesh Accord som komplement till vårt eget uppföljnings- och förbättringsarbete hos våra leverantörer. Några av de frågor vi haft kring den praktiska tillämpningen har…

Kommuniké från årsstämma i RNB

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 16 januari 2014 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013.…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2013 – 30 nov 2013

Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. I kvartalet uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr (174) och rörelseresultatet till – 6Mkr (-21). Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 484 Mkr (494), en minskning med 2,0 procent. Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 15 Mkr (20). Resultatet…

RNB genomför omorganisation och förändringar i koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS genomför en omorganisation i syfte att öka koncernens effektivitet i samband med avyttringen av dotterbolaget JC. Omorganisationen sker genom att JC samt Brothers & Sisters, Polarn O. Pyret och Departments & Stores, rekryterar personal i centrala funktioner från RNB. Förändringarna sker på initiativ av dotterbolagen Brothers & Sisters, Polarn O. Pyret,…