Skip to content

Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden 1 september 2018 – 30 november 2018

Ökad försäljning för RNB RNBs försäljning ökade i första kvartalet. Trenden från förra kvartalet fortsatte i innevarande kvartal med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i Sverige. Även försäljningen i övriga länder ökade under kvartalet. Tillväxten i e-handeln var kraftig med en ökning på mer än 60%…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 december 2018 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

RNBs styrelse föreslår årsstämman ny koncernstruktur

RNB-verksamheterna övergår till att bli självständiga, rörelsedrivande dotterbolag och med en minimerad overheadstruktur synliggörs och ökar aktieägarvärdet. Koncernchefen, Magnus Håkansson lämnar sin nuvarande roll i december 2019.

Bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Förändringsarbetet ger effekt Försäljningen i Sverige utvecklades bättre än marknaden generellt i fjärde kvartalet. E-handeln fortsatte att öka väsentligt i kvartalet och på helåret var tillväxten 51% och försäljningen uppgick till 160 Mkr. Affärsområdenas underliggande trender fortsatte i kvartalet och omställningsarbetet fortgår i ett högt tempo. Rörelseresultatet för det fjärde…

Förändringari koncernledningen i RNB Retail and Brands

Som ett led i arbetet med förnyelse av verksamheterna i koncernens bolag genomförs under hösten förändringar i koncernledningen för RNB och i ledningen av RNB’s verksamheter. Överenskommelse har träffats om att Peter Bondelid lämnar sin roll som VD i Brothers och Lina Söderqvist, nuvarande VD på Departments & Stores, tar…

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 31 maj 2018

Ökat resultat och allt starkare e-handel E-handelsutvecklingen fortsätter att växa i ett högt tempo och försäljningen inom e-handeln ökade i kvartalet med 65 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I kvartalet dubblerade Brothers sin e-handelsförsäljning. Polarn O. Pyret ökade sin e-handelsförsäljning med mer än 40 procent i kvartalet och…

Inbjudan till Q3-presentation den 27 juni

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet räkenskapsåret 2017/18 (september 2017 – maj 2018) onsdagen den 27 juni 2018 klockan 07:00. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där vd Magnus Håkansson och ekonomi- och finansdirektör Kristian Lustin kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 27…

Upptagande till handel av RNB:s obligation vid Nasdaq Stockholm

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 16 mars 2018 ett prospekt avseende en senior säkerställd obligation med en löptid om 3 år och en ram upp till om 600 miljoner kronor ("Obligationen"). Per dagens datum har 400 miljoner kronor emitterats. I pressmeddelandet meddelades även Bolagets avsikt att ansöka om notering samt upptagning…

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 28 februari 2018

RNB tar marknadsandelar Förändringen från fysisk butik till e-handel sker snabbt. Polarn O. Pyret, som är längst fram i omställningsarbetet, ökar såväl omsättning som resultat. Brothers, med ökad jämförbar försäljning i kvartalet, tar rygg på PO.P. Omställningen i Departments & Stores går trögt, men med Man of a kind och…

Ökad försäljning och positiv resultatutveckling i december månad

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 22 januari 2018 att Bolaget överväger en emission av en senior säkerställd obligation. En serie möten med obligationsinvesterare kommer att inledas den 24 januari 2018. Med anledning därav väljer Bolaget att kommunicera en ”mid-quarter update” med utvecklingen för december månad.

RNB överväger emission av en senior-säkerställd obligation

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) överväger en emission av en senior säkerställd obligation och har därför anlitat Danske Bank som Lead Manager och rådgivare att utreda förutsättningarna för en kapitalmarknadsemission. En serie av möten med obligationsinvesterare kommer att börja den 24 januari 2018.