Skip to content

Pressmeddelanden

Coala Life avyttrar dotterbolaget Departments and Stores Europe AB för 22,2 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) har idag via dotterbolaget Portwear AB ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Department and Stores Europe AB till AB Sagax. Affären är villkorad och transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor, avslut av affären är planerad till 1 mars 2022. Avslutad affär inbringar en försäljningslikvid på ca 22,2 Mkr…

TITAN-DM studien på personer med diabetes fullrekryterad med 600 deltagare

Coala-Life Group AB (publ), ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, meddelar idag att TITAN-DM studien – en klinisk observationsstudie som syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes – nu är fullrekryterad med 600 deltagare. Studiedeltagarna följs med Coala Heart Monitor…

RedEye har publicerat en analys av Coala Life

Analysen finns att läsa på RedEyes och Coala Lifes hemsidor. Analysen bifogas även som pdf-fil. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor – en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsövervakning, analys och algoritmbaserad diagnostik av…

Coala Life bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag

Coala-Life Group, som noterades på Nasdaq First North den 9 november via omvänt förvärv av RNB Retail and Brands, bjuder nu in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag fredagen den 17 december kl 09:00-10:30

RNB Retail and Brands har bytt företagsnamn till Coala-Life Group och byter därmed listningsnamn och kortnamn samt lanserar ny hemsida

Bolagsverket har registrerat namnändringen från RNB Retail and Brands AB till Coala-Life Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn från och med den 22 november 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Coala-Life Group AB och nytt kortnamn för aktien kommer att vara COALA. ISIN och instrument-ID förblir…

Återstående 2 765 608 nya aktier i RNB Retail and Brands apportemission har idag tecknats och betalats genom tillskjutande av återstående aktier i Coala-Life

RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) genomförde den 8 november 2021 tillträdet avseende förvärvet av Coala-Life AB (”Coala-Life”), som kommunicerades den 27 september 2021, och meddelade att samtliga villkor för förvärvet var uppfyllda. Bolagets styrelse beslutade den 8 november 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 oktober 2021, om en apportemission av…

Coala Life handlas nu på Nasdaq First North

Idag inleddes handel i Coala Life efter det att RNB Retail and Brands (”RNB”) slutfört förvärvet och Nasdaq godkänt bolaget för notering på First North. RNB byter nu namn till Coala-Life Group AB och Coala Lifes styrelse, VD och ledning tillträder. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och…

RNB RETAIL AND BRANDS: RNB Retail and Brands slutför förvärvet av Coala-Life, avyttringen av Brothers & Sisters, konverteringen av skuld och byter namn till Coala-Life Group samt utser ny styrelse, VD och ledning.

RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag genomfört tillträde avseende förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och försäljningen av samtliga aktier i Brothers & Sisters AB samt slutfört tidigare kommunicerad konvertering av skuld till sammanlagt 5 030 294 aktier och ovillkorade kapitaltillskott i Bolaget. Med…

Komplettering: RNB Retail and Brands fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Den 29 oktober 2021 publicerade RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) ett pressmeddelande med information om att avstämningsdagen för sammanläggningen av Bolagets aktier, varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie, hade fastställts till den 5 november 2021. I pressmeddelandet angavs inte vilken ISIN-kod Bolagets aktie…

RNB Retail and Brands beslutar om nyemission för skuldkonvertering, fastställer avstämningsdag för skuldkonvertering och informerar om avnotering av det Seniora Obligationslånet

Styrelsen för RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman i Bolaget den 29 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 4 332 400 aktier i syfte att genomföra den konvertering av hela det utestående nominella beloppet under Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det…

RNB Retail and Brands fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vid dagens extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie. Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen för RNB har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen…

Kommuniké från extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB

Vid extra bolagsstämman i RNB Retail and Brands (”RNB” eller ”Bolaget”) den 29 oktober 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.rnb.se. Beslut om riktad nyemission av…

RNB Retail and Brands erhåller villkorat godkännande om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm

RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 26 oktober 2021 att RNB:s styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. RNB har idag erhållit godkännande om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att RNB:s aktie godkänns för upptagande till…

RNB Retail and Brands offentliggör resultatet av de Skriftliga Förfarandena under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen som påkallades den 15 oktober 2021

Den 15 oktober 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det "Seniora Obligationslånet") och Bolagets efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen"), att kalla till skriftliga förfaranden ("Skriftliga Förfaranden"). Såsom beskrivits närmare i kallelserna till…

RNB Retail and Brands ansöker om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm

Styrelsen för RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om avnotering av RNB:s aktie från Nasdaq Stockholm. Den 27 september 2021 offentliggjorde RNB avsikten att förvärva samtliga aktier i Coala-Life AB genom apportemission av aktier i RNB och i samband därmed byta marknadsplats från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First…

RNB Retail and Brands AB uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning om Coala-Life AB

RNB Retail and Brands AB ("RNB" eller "Bolaget") offentliggör att Nasdaq Stockholm AB idag har meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market. RNB offentliggör idag också den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av den transaktion som RNB offentliggjort genom pressmeddelande den 27 september 2021, varigenom RNB avser förvärva Coala-Life AB…

RNB Retail and Brands AB och Coala-Life AB ingår lock Up-avtal med aktieägare vars ägande uppgår till 51 procent av det totala antalet aktier efter genomfört omvänt förvärv och skuldkonverteringar

Med anledning av RNB Retail and Brands AB:s (”RNB” eller ”Bolaget”) förvärv av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom en apportemission, som kommunicerades av Bolaget den 27 september 2021, har vissa aktieägare i Coala Life och i RNB ingått s.k. lock up-avtal med sedvanliga villkor. Enligt avtalet förbinder sig ägare som kommer att inneha cirka 51 procent…

RNB Retail and Brands påkallar skriftliga förfaranden under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen samt informerar om justering av tidigare kommunicerade villkor för konvertering av skuld

RNB RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") påkallar skriftliga förfaranden under Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det "Seniora Obligationslånet") och Bolagets efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen") ("Skriftliga Förfaranden") i syfte att, bland annat, godkänna den tidigare kommunicerade försäljningen av Brothers & Sisters AB och godkänna att dels konvertera…

Kallelse till extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB

Aktieägarna i RNB Retail and Brands AB, org.nr 556495-4682 (”RNB” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 29 oktober 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman…

RNB Retail and Brands har ingått avtal om förvärv av Coala Life

RNB Retail and Brands AB (”RNB”) har idag ingått avtal om förvärv av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission. Avtalet har ingåtts i enlighet med den avsikt som RNB kommunicerade den 27 september 2021. Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför ett system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och…

RNB RETAIL AND BRANDS SÄLJER BROTHERS

RNB Retail and Brands AB har idag avtalat att sälja Brothers till Jotunfjell Partners för 10 miljoner kronor i köpeskilling. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter att ha avyttrat verksamheten i Departments & Stores…

RNB Retail and Brands avser avyttra befintlig verksamhet, lösa skuldfinansiering och genom apportemission förvärva Coala Life, ett medicinskt plattformsbolag inom digital hjärt- och lungdiagnostik

RNB Retail and Brands (”RNB”) offentliggör avsikten att avyttra befintlig verksamhet genom försäljning av Brothers, göra bolaget skuldfritt genom att bland annat konvertera delar av utestående obligationslån och övriga skulder mot aktier i RNB genom kvittningsemission samt att förvärva samtliga aktier i Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission. Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag…

NY CFO I RNB RETAIL AND BRANDS

RNB Retail and Brands AB har utsett Richard Roa till ekonomi- och finanschef (CFO). Richard är civilekonom från Stockholms universitet och är för närvarande Interim Group Business Controller på RNB. Richard tillträder den 1 november 2021. Richard Roa har arbetat på RNB sedan 2019. Richard är civilekonom från Stockholms universitet och har erfarenhet från flertalet…

Den fjärde perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021

Ökad försäljning för Brothers Perioden visade en fortsatt ökning av antalet butiksbesökare och försäljning för Brothers. Brothers hade en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal tre och sålde över förväntan under flera månader vilket medfört ett lågt varulager. Fortsatt fokus i koncernen på att hitta lösningar för kvarvarande verksamhet.

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 23 augusti 2021

Den 23 augusti 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits närmare i kallelsen till…

RNB Retail and Brands AB påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna en förlängning av anståndet för vissa räntebetalningar

RNB Retail and Brands AB) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Syftet med det Skriftliga Förfarandet är, bland annat att, godkänna att anståndet om vissa räntebetalningar förlängs till och med den 1 december 2021 samt besluta om…

Kommuniké från extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands

RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) höll på tisdagen den 10 augusti 2021 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av advokat Johan Wigh. Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes stämman utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare.…

Information om RNBs fortsatta process med att se över bolagets framtid

Så som informerats om i RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") senaste kvartalsrapporter ser bolaget över möjligheterna att fortsätta som ett fristående börsnoterat företag. I det arbetet undersöks flera olika alternativ, däribland att förvärva kompletterande verksamhet genom utgivande av nya aktier eller sälja existerande verksamhet och förvärva ny verksamhet. Bolaget undersöker även möjligheten att i…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) amorterar SEK 120 000 000 på sitt utestående seniora obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 120 000 000 på obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet")("Amorteringen"). Amorteringen görs med stöd av punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to the Permitted Disposal) i obligationsvillkoren. Amorteringen görs till följd av att Bolaget erhållit återbetalning av utestående belopp under ett pantsatt skuldebrev…

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 31 maj 2021

Ljusnande vår för Brothers Kvartalet visade en efterlängtad ökning av antalet kunder och ökad försäljning för Brothers. Brothers har en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal två och ökar sin marknadsandel inom herrmode. Utvecklingen har fortsatt i juni månad. Avyttringen av Polarn O. Pyret slutfördes i kvartalet och det är…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RNB RETAIL AND BRANDS AB

Aktieägarna i RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 augusti 2021. Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har Bolagets styrelse beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att stämman genomförs utan…

Inbjudan till presentation av kvartal tre den 1 juli

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2020/21 (mars 2021 – maj 2021) torsdagen den 1 juli 2021. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 1 juli…

Kristian Lustin avgår som VD och koncernchef för RNB Retail and Brands

Kristian Lustin har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef för att gå vidare till en ny befattning på ett annat bolag. Han har sex månaders uppsägningstid. Kristian tillträdde som VD och koncernchef den 1 januari 2020 och var dessförinnan ekonomi- och finanschef sedan 2015. ”Jag vill tacka Kristian för allt…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) amorterar SEK 158 678 000 på sitt utestående seniora obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 158 678 000 på obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet")("Amorteringen"). Amorteringen görs med stöd av punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to the Permitted Disposal) i obligationsvillkoren. Amorteringen görs till följd av Bolagets försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB. Avstämningsdag…

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 28 februari 2021

Avyttringstid Efter ett fokuserat arbete med att hitta nya ägare till dotterbolagen avyttrades Departments & Stores (inklusive Man of a kind) i februari samt att Polarn O. Pyret fick nya ägare i mars. Fokus ligger nu på att hitta en bra lösning för de kvarvarande delarna i koncernen med RNB…

RNB SLUTFÖR AVYTTRINGEN AV POLARN O. PYRET

RNB Retail and Brands AB har idag slutfört avyttringen av Polarn O. Pyret till Procuritas. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen med syftet att avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Avyttringen av Polarn O. Pyret, som tillkännagavs den 10 mars 2021, har nu…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 22 mars 2021

Den 22 mars 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Genom pressmeddelande den 10 mars 2021…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i finansieringsdokumenten

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Genom pressmeddelande den 10 mars 2021 offentliggjorde Bolaget att det ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB ("Transaktionen"). Syftet med…

RNB Retail and Brands AB (publ) emitterar SEK 85 000 000 hybridobligationer genom konvertering av skuld till innehavarna av bolagets seniora obligation

I enlighet med det beslut som fattades i det skriftliga förfarandet för vilket kallelse distribuerades den 26 februari 2021 har RNB Retail and Brands AB (publ) ("Emittenten") idag emitterat SEK 85 000 000 efterställda förlagsobligationer med evig löptid och rörlig ränta ("Hybridobligationer"). Hybridobligationerna emitterades till innehavarna av Emittentens seniora obligation med ISIN SE0010625830 ("Seniora Obligationen"),…

RNB SÄLJER POLARN O. PYRET TILL PROCURITAS

RNB Retail and Brands AB (publ) har idag avtalat att sälja Polarn O. Pyret till Procuritas för 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis i preliminär köpeskilling. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 26 februari 2021

Den 26 februari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits närmare i kallelsen till…

Inbjudan till presentation av kvartal två den 15 april

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet räkenskapsåret 2020/21 (december 2020 – februari 2021) torsdagen den 15 april 2021. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 15 april…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga Betalningsblockeringen och besluta om konvertering

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (Eng. Payment Block Event) (såsom definerat i Obligationsvillkoren) till den 30 april…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 27 januari 2021

Den 27 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet"). Såsom beskrivits i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjorts av Bolaget och Agenten den…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att waiva vissa bestämmelser i villkoren för dess utestående obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") för att waiva vissa bestämmelser i villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Bolaget offentliggjorde tidigare idag, via ett pressmeddelande, att en överenskommelse träffats med NK Retail AB avseende försäljningen av tillgångarna i Departments & Stores till en preliminär köpeskilling…

RNB SÄLJER VERKSAMHETEN I DEPARTMENTS & STORES TILL NK

RNB Retail and Brands AB (publ) har idag avtalat att sälja inkråmet i verksamheten Departments & Stores till NK Retail AB för 58 miljoner kronor i preliminär köpeskilling. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. En…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 11 januari 2021

Den 11 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen och göra vissa justeringar i intercreditoravtalet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren") och vissa justeringar av ett intercreditoravtal ursprungligen daterat den 5 februari 2018 ingått mellan Bolaget, Super Senior Creditors (såsom definierat i Obligationsvillkoren) och Nordic Trustee…