Skip to content

Pressmeddelanden

Coala Life byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Coala Life meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Coala Life har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2023

Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (5,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -30,0 MSEK (-27,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-28,2). Resultatet efter skatt uppgick till -31,4 MSEK (-18,5). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,1 SEK (-0,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,4 MSEK (-36,1). Perioden 1 januari…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med…

Coala-Life Group AB (publ) föreslår kommande extra bolagsstämma att fatta beslut om företrädesemission om cirka 75,4 MSEK samt har upptagit bryggfinansiering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA…

Coala Life nyckeltal oktober USA och preliminära siffror kvartal 3 2023

Coala Life Group ger idag preliminära siffror inför kvartalsrapporten som publiceras den 23 november samt nyckeltal för oktober 2023 Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till ca 14 MSEK (5,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till ca -30 MSEK (-27,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca -32 MSEK (-28,2). Resultatet efter skatt uppgick till ca -31 MSEK…

Coala Life nyckeltal september USA

Nyckeltal för september 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 september 2023: 4 400 Årstakt omsättning per 30 september 2023: 5,0 MUSD Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 september 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av september.Årstakt omsättning per 30 september 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på september månads omsättning,…

Teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjades till cirka 45 procent och Coala Life tillförs cirka 6,2 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under första kvartalet 2023. Totalt utnyttjades 74 803 059 Teckningsoptioner för teckning av 24 934 353 nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie,…

VD köper teckningsrätter och tecknar aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har den 20 september förvärvat 12 000 000 teckningsrätter för ca 6 KSEK med en genomsnittlig kurs om 0,0005 SEK och tecknat 4 000 000 aktier via en pensionsförsäkring för 1 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,25 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Om oss Coala-Life Group AB…

Coala Life erhåller teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner om cirka 5,6 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) har mottagit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsförbindelserna och avsiktsförklaringarna uppgår till totalt cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Teckningsoptionerna. Coala Life emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 164 979 967…

Coala-Life upptar brygglån om 5 MSEK för att säkra kortsiktigt likviditetsbehov

Coala-Life Group AB (publ) ("Coala Life" eller "Bolaget") har idag, den 19 september 2023, ingått ett brygglåneavtal med en extern långivare om 5 MSEK i syfte att kortsiktigt säkra Bolagets likviditetsbehov. Coala Lifes rörelsekapital ligger, på grund av betalningsvillkor med betalningstid på närmare tre månader, i växande omfattning bundet i kundfordringar. Det factoring-avtal som Bolaget…

Coala Life nyckeltal augusti USA

Nyckeltal för augusti 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 augusti 2023: 4 400 Årstakt omsättning per 31 augusti 2023: 5,2 MUSD Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 augusti 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av augusti.Årstakt omsättning per 31 augusti 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på augusti månads omsättning,…

Utnyttjandeperioden för Coala-Life Groups teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 164 979 967 teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 11 september 2023 och pågår till och med den 22 september 2023. Tre (3) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning…

Coala Life sänker bolagets totala kostnader med omkring 30%

Bolaget initierar ett kostnadsbesparingsprogram som ska minska de löpande driftskostnaderna samtidigt som säljresurserna i högre grad kopplas till prestation och utfall. Programmet startar omgående och kommer att ge effekt redan under oktober 2023. Fullt genomfört i januari 2024 minskar Coala Lifes totala driftskostnader med omkring 30 procent. Bakgrunden till kostnadsbesparingsprogrammet är att omsättningstillväxten inte har…

VD tecknar aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har tecknat 10 526 316 aktier via en pensionsförsäkring den 30 augusti 2023 för 4 MSEK, med en teckningskurs om 0,38 SEK per aktie utanför handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Rätten till att teckna aktierna beslutades på en extra bolagsstämma den 31 juli 2023. Om oss Coala-Life Group AB…

Coala Lifes unika system erhåller CE-märkning enligt MDR

Coala Life är idag stolta över att meddela att företagets portabla EKG-lösning, Coala Heart Monitor, har certifierats som klass IIa medicinteknisk produkt i enlighet med den nya europeiska förordningen för medicintekniska produkter 2017/745 (MDR). Detta är en viktig milstolpe för företaget och en förutsättning för att kunna utöka verksamheten i Europa och andra marknader. Certifikatet,…

Coala Lifes CFO lämnar bolaget

Coala-Life Group ABs CFO, Richard Roa, har på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför bolaget. Richard Roa kvarstår i bolagets tjänst till slutet av september. Som tf CFO från och med 1 september har bolagets controller Robin Danielsson Källmark utsetts. Coala Life har inlett processen med att hitta en ny…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 300 000 aktier den 22 augusti 2023 för cirka 0,1 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,338 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Om oss Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och…

Coala Life nyckeltal juli USA

Nyckeltal för juli 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 juli 2023: 4 100 Årstakt omsättning per 31 juli 2023: 5,0 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 juli 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av juli.Årstakt omsättning per 31 juli 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på juli månads omsättning,…

Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering.

Coala Life utfärdar rättelse av Coala Lifes Kvartalsrapport två 2023 som publicerades den 11 augusti samt av pressmeddelande ” Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023” med samma publiceringsdatum. Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering. I kvartalsrapporten redovisades felaktiga uppgifter avseende koncernens kostnader och därmed även koncernens resultat. Bolaget redovisade för höga kostnader…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (1,6). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,8 MSEK (-40,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-41,4). Resultatet efter skatt uppgick till -29,2 MSEK (-38,5). Resultatet per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,3 MSEK (-50,9). Perioden 1 januari 2023 –…

Coala Life är stolta över att tillkännage certifiering enligt ny ISO 27001:2022 standard

Coala Life godkänt efter en oberoende extern säkerhetsgranskning för omcertifiering för ISO27001 och godkändes enligt den nya standarden för ISO 27001:2022. ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende organisation som bland anant beslutar om globala standarder för skydd och säkerhet. ISO 27001, som är en del av grupp standarder (27000) rörande informationssäkerhet, är världens…

Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ)

Emma Strömfelt har meddelat styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) att hon av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan. Emma Strömfelt har varit styrelseledamot i Coala Life sedan årsstämman våren 2023. Vi beklagar att Emma Strömfelts tid i styrelsen blev så kort, men har största respekt för hennes beslut, tackar för…

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 31 juli 2023 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslag som har hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.coalalife.com. Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 34 210 530 aktier…

Styrelsen i Coala-Life Group AB genomför en riktad nyemission av aktier om 17 miljoner kronor till tiodagars VWAP utan rabatt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 juli 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med…

Coala Life nyckeltal juni USA

Nyckeltal för juni 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 juni 2023: 4 100 Årstakt omsättning per 30 juni 2023: 5,6 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 juni 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av juni.Årstakt omsättning per 30 juni 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på juni månads omsättning,…

Den amerikanska RPM-marknaden förväntas överstiga 18 miljarder USD år 2026, med en CAGR på 25 %, enligt Medi-Tech Insight

Enligt en nyligen publicerad rapport från det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) att växa i en snabbare takt än tidigare förväntat. Den beräknas enligt rapporten nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%. ”Vi är uppmuntrade av tillväxtprognosen som bekräftar vår strategi på…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 700 000 aktier den 29 juni 2023 för cirka 0,3 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,387 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Om oss Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och…

Coala Life nyckeltal maj USA

Nyckeltal för maj 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 maj 2023: 3 800 Årstakt omsättning per 31 maj 2023: 5,7 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 maj 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av maj.Årstakt omsättning per 31 maj 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på maj månads omsättning,…

Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar

Coala Life har idag tecknat ett avtal om finansiering av kundfordringar i USA för att stärka bolagets rörelsekapital. Avtalet, som omfattar factoring, har tecknats med Sverige-baserade Aros Kapital. Den snabba omsättningstillväxten i Coala Life gör att det rörelsekapital som binds i kundfordringar löpande växer kraftigt.  För att säkerställa den finansiella uthålligheten vid fortsatt stark tillväxt har bolaget tecknat ett factoringavtal som möjliggör…

Coala Lifes hjärtmonitor med i ny digital satsning för hemmonitorering

Region Stockholm startar i år en större satsning på digital hemmonitorering. Coala Life är en av tre utvalda samarbetspartner i pilotprojekten. Bland annat är det ett femtiotal patienter med hjärtproblem så som förmaksflimmer som monitoreras och följs digitalt i sina hem. Projekten koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset men bedrivs också på flera andra stora sjukhus i…

Coala Life nyckeltal april USA

Nyckeltal för april 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 april 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 30 april 2023: 5,4 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 april 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av april.Årstakt omsättning per 30 april 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på april månads omsättning,…

Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Coala-Life”) har den 16 maj 2023 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag som presenteras i kallelsen till stämman som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats www.coalalife.com). Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 11,6 MSEK (1,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -32,2 MSEK (-30,5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,9 MSEK (-31,6). Resultatet efter skatt uppgick till -35,1 MSEK (-31,4). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,3 SEK (-0,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -31,3 MSEK (-35,4). Väsentliga händelser under…

Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group ABs årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.coalalife.com. Coala-Life Group AB publicerar härmed sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns som bifogad fil eller tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ Om oss Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa…

Coala Life nyckeltal mars USA

Nyckeltal för mars 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 mars 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 31 mars 2023: 4,8 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 mars 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av mars.Årstakt omsättning per 31 mars 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på mars månads omsättning,…

Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022

Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade till 9,3 MSEK (1,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -42,9 MSEK (-118,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -46,1 MSEK (-120,5). Resultatet efter skatt uppgick till -53,4 MSEK (-111,0). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,8 SEK (-6,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32,0 MSEK (-24,7). Perioden 1 januari…

Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget omförhandlat avtal som inbegriper ytterligare ca 20%, 700 patienter, avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%. Bolaget har nu anslutit ca 90%…

Coala Life nyckeltal februari USA

Nyckeltal för februari 2023: Patienter i distansmonitorering per 28 februari 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 28 februari 2023: 4,6 MUSD Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 28 februari 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av februari.Årstakt omsättning per 28 februari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på februari månads omsättning,…

Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Den företrädesemission av units bestående av nya…

Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller…

Ny publicerad studie som validerar diagnostisk precision hos Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor har i en nyligen publicerad studie validerats för diagnostisk precision jämfört med referensstandard 12-avlednings-EKG för att diagnostisera förmakstakyarytmi (ATA) och förmaksflimmer (AF). Coala Life, ett innovativt svenskt medicintekniskt företag som erbjuder lösningar för distansmonitorering av patienter, tillkännager idag resultaten av ännu en studie som validerar användningen av Coala Heart Monitor. I denna…

Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller…

Coala Life nyckeltal januari USA

Nyckeltal för januari 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 januari 2023: 3 800 Årstakt omsättning per 31 januari 2023: 3,7 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 januari 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av januari.Årstakt omsättning per 31 januari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på januari månads omsättning,…

Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller…

Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller…

Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life’s företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. I morgon inleds teckningsperioden i Coala-Life Group…

Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget tecknat omförhandlade avtal som inbegriper 12 kliniker och ca 1 500 uppkopplade patienter avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%. ”Vi är…

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB…

Coala Life nyckeltal december USA

Nyckeltal för december 2022: Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022: 3 500 Årstakt omsättning per 31 december 2022: 3,6 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 december 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av december.Årstakt omsättning per 31 december 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens…