Skip to content

Vår marknad

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen.

33 procent av alla dödsfall beror på hjärt- och kärlsjukdom vilket leder till att motsvarande drygt 17,9 miljoner liv avslutas globalt varje år.

Över 500 miljoner människor är idag drabbade av kroniska hjärt- och kärlsjukdomar. Bara i Sverige lever cirka en miljon människor med hjärt- och kärlsjukdomar och cirka 100 nya fall upptäcks varje dag. De två dominerande diagnoserna är hjärtinfarkt och stroke.

I Sverige används 80–85 procent av hälso- och sjukvårdsresurserna till vård och behandling av kroniska sjukdomar. Nästan varannan vuxen svensk har minst en kronisk sjukdom och bland dem under 20 år har var femte en kronisk sjukdom. Det beräknas att en av fyra medelålders vuxna i Europa kommer utveckla förmaksflimmer inom sin livstid. Uppskattningsvis har cirka 330 000 svenskar förmaksflimmer och antalet diagnostiserade fall ökar.

Förmaksflimmer beror på oordnade elektriska impulser i hjärtats förmak och kännetecknas av oregelbunden hjärtrytm. Förmaksflimmer diagnostiseras med EKG men kan vara svårt att hitta eftersom symptomen ofta är oregelbundna. Många personer är därför ovetande om att de har ett förmaksflimmer och är därmed både odiagnostiserade och obehandlade, vilket medför en väsentligt förhöjd risk för stroke.

I Sverige drabbas drygt 20 000 personer per år av en stroke. I cirka 30 procent av fallen uppskattas att förmaksflimmer ha varit en bidragande orsak. Risken för stroke vid kliniskt upptäckt förmaksflimmer kan minskas genom förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia). Coala fyller här en viktig funktion i att hjälpa hitta förmaksflimmer och rekommenderas sedan våren av 2022 av det svenska Medicintekniska Produktrådet (MTP).

USA har en oproportionerligt hög andel kroniskt sjuka patienter och är Coala Lifes viktigaste marknad.

Mer än 120 miljoner amerikanska patienter är drabbade av kroniska hjärt- och kärlsjukdomar – många med potentiellt behov av hemmonitorering av olika kliniska markörer. År 2019 skapade ny lagstiftning och ersättningssystem möjligheter till långtidsövervakning och diagnostik av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö – sk. Remote Patient Monitoring.

Remote Patient Monitoring (RPM) har utvecklats snabbt som vårdmodell i USA med Covid-19 som accelerator. Miljontals patienter är nu med i RPM-program där de erbjuds uppkopplade medicintekniska produkter vilket ger vården nya möjligheter att regelbundet följa vitala parametrar på distans och i vardagslivet. För att kvalificeras som RPM-patient krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom.

RPM kräver att patienten har FDA-godkända, uppkopplade medicintekniska produkter och syftar till att ge bättre vård mellan vårdbesök, hitta komplikationer tidigt och förhindra att de förvärras. Typiska produkter som används inom RPM-system är uppkopplade blodtrycksmätare, EKG och vågar.

RPM har utvecklats snabbt och från och med år 2020 finns det fyra CPT-koder som täcker RPM: CPT® 99453, CPT® 99454, CPT® 99457 och CPT® 99458. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge en patient är med i ett RPM-program, utan det styrs av det kliniska behovet. Vårdgivarens genomsnittliga ersättning för RPM uppgår till cirka USD 150-200 per patient och månad, beroende på geografi, teknik och hur mycket tid man lägger på att följa patienterna i hemmet.

Exempel på patienter som kvalificerar för RPM, och med relevans för Coala Life och Coala Heart Monitor är:

  • Kroniskt sjuka hjärtpatienter
  • Patienter med oregelbundna hjärtslag, hjärtklappning eller misstänkt förmaksflimmer
  • Patienter inom hjärt- och lungrehabilitering
  • Post-operativ uppföljning, t ex efter hjärtkirurgi eller stroke
  • Patienter under behandling med läkemedel som kan ha negativ påverkan på hjärtat

Coala Heart Monitor är 510k godkänd av FDA, ersätts av alla amerikanska försäkringsbolag för RPM och som 30-dagars Event Monitor.