Skip to content

Vår vision, strategi och målsättningar

Vi skall bidra till att vinna kampen mot världens främsta dödsorsak – hjärtsjukdomar.

Vår vision är att vara med och vinna kampen mot hjärtsjukdomar. Vi skall göra det möjligt genom att utveckla innovativa digitala produkter och lösningar som ger patienter möjligheten att själva kunna följa och analysera sina hjärtan, drivet av smarta algoritmer och realtidsanalys. Våra innovationer sätter patienten i centrum, är användarvänliga och skall kunna användas och förskrivas så länge det finns ett medicinskt behov.

Vår målsättning är att generera data som med stöd av artificiell intelligens (AI) skapar förutsättningar för att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp.

Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra lösningar till patienter och vårdgivare som möjliggör distansmonitorering i vardagslivet. De medicintekniska lösningarna skall skapa förutsättningar att förbättra diagnostiken av huvudsakligen hjärt- och lungsjukdomar, samt bidra till att minska väntetider och kostnader i sjukvården.

Finansiella mål

Coala Lifes finansiella målsättningar är att genom stark organisk tillväxt nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntas genereras på den amerikanska marknaden och tillväxten ska ske med bibehållen bruttomarginal på över 80 procent.

Strategiska mål

Coala Life har som strategiskt mål att förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för miljoner av patienter som är drabbade av kardiovaskulära sjukdomar. Detta möjliggörs genom att erbjuda patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerad prediktiv diagnostik.

Coala Heart Monitor utvecklades ursprungligen eftersom den mätutrustning sjukvården använde ofta krävde fysiska besök, inte gav omedelbar feedback till patient och vårdgivare samt att många befintliga lösningar ofta ledde till långa väntetider.
Coala Lifes strategiska och operationella målsättningar är att:

  1. Vara en marknadsledande plattformsleverantör av icke-invasiv långtidsmonitorering och diagnostik av hjärt- och lungpatienter i vardagslivet.
  2. Erbjuda marknader där Bolaget är etablerat produkter och tjänster som omfattas av lokala försäkringssystem och därmed kan tillgängliggöras utan kostnad för patienten.
  3. Leverera patientcentrerade och användarvänliga produkter, vilket leder till hög utnyttjandegrad/efterlevnad och därmed öka sannolikheten för ett positivt kliniskt utfall.
Vision, strategi och målsättningar