Skip to content

Polarn O. Pyret – Fokus på lönsam tillväxt

Polarn O. Pyret har idag tagit beslut om nedläggning av de mindre och olönsamma verksamheterna i Holland och Kina samt att utöka antalet butiker i Finland och Norge. Åtgärderna innebär en positiv resultateffekt från juni 2017. Den strategiska översynen av Polarn O. Pyrets verksamhet fortsätter.

I samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2015/16 kommunicerades att en översyn av Polarn O. Pyrets verksamhet genomförs samt ett antal slutsatser av denna översyn. En av dessa slutsatser är att fokusera på de större marknaderna. Som ett led i detta har Polarn O. Pyret nu tagit beslut om nedläggning av verksamheterna i Holland och Kina samt att expandera butiksnätverken i Finland och Norge. Nedläggningen berör inte produktionskontoret i Hong Kong, som fortsätter sin verksamhet i nuvarande form. Även den holländska e-handelsverksamheten kommer att finnas kvar efter nedläggningen av de tre fysiska butikerna i Holland. Åtgärderna innebär sammantaget en positiv resultateffekt från juni 2017.

– Åtgärderna har ett tydligt syfte – att öka lönsamheten för Polarn O. Pyret och skapa bättre förutsättningar för lönsam tillväxt. De marknader som vi nu helt avvecklar har hittills endast inneburit negativ lönsamhet medan de större marknader, där vi har uppnått en viss närvaro och omsättning, historiskt har uppvisat en godkänd lönsamhet. Jag är övertygad om att lönsamheten har potential att öka i högre takt efter att dessa åtgärder är genomförda, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS

Processen med att avveckla verksamheterna på de berörda marknaderna inleds omedelbart och beräknas vara slutförd senast juni 2017. Den totala försäljningen i Holland och Kina uppgick under räkenskapsåret 2014/2015 till 11 MSEK, att jämföra med Polarn O. Pyrets totala omsättning på 667 MSEK för 2014/2015.

– Fokuseringen på de större marknaderna innebär att vi nu kan frigöra resurser och tydligare prioritera våra investeringar till våra kärnmarknader där vi har goda möjligheter att skapa värde för våra kunder och aktieägare. Beslutet att öka antalet butiker i Finland och Norge fram till juni 2017 innebär att nettoantalet butiker kommer att öka de kommande 15 månaderna. Förutsättningarna för en lönsam tillväxt i Finland och Norge har möjliggjorts genom förvärven av franchsietagarna i respektive land. Detta är en spännande tid för Polarn O. Pyret, då vi bygger ett ännu starkare företag för framtiden, säger Magnus Håkansson.