Skip to content

Preliminärt resultat för RNBs fjärde kvartal 2018/19

Rörelseresultatet för RNB Retail and Brands AB ("RNB") förväntas i det fjärde kvartalet 2018/19 uppgå till mellan -35 och -39 MSEK jämfört med -3 MSEK för det fjärde kvartalet 2017/18. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer därtill att påverkas negativt av nedskrivning av goodwill om 65 MSEK. EBITDA exklusive omstruktureringskostnader beräknas uppgå till mellan 25 och 29 MSEK för helåret.

RNB offentliggör idag, i separat pressmeddelande, en garanterad nyemission om 85 MSEK och en förlängning av obligationslånet.

Rörelseresultaten för koncernens affärsområden i det fjärde kvartalet är genomgående lägre än motsvarande kvartal föregående år vilket medför ett förväntat rörelseresultat för koncernen om -35 till -39 MSEK varav knappt 4 MSEK utgörs av omstruktureringskostnader.

För helåret 2018/19 bedöms rörelseresultatet, exklusive nedskrivning av goodwill, därmed uppgå till mellan -45 och -49 MSEK jämfört med 47 MSEK föregående räkenskapsår. Omstruktureringskostnaderna för helåret uppgår till 27 MSEK. Rörelseresultatet för helåret exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivning goodwill beräknas därmed uppgå till -18 och -22 MSEK och EBITDA exklusive omstruktureringskostnader beräknas uppgå till mellan 25 och 29 MSEK för helåret.

Gemensamt för bolagen är att omställningen har krävt mycket av deras organisationer under året tillsammans med krävande marknader och fortsatt ogynnsam valutakursutveckling i Sverige. Ett fokuserat arbete med lagerreduktioner i hela koncernen har haft negativ effekt på resultatet (lägre inköpsvolymer och högre prisnedsättningar).

Specifikt för affärsområdena är att Departments & Stores fortfarande är i en omställningsfas inom ramen för NK Stockholms konceptomställningsarbete och samtidigt befinner sig Brothers mitt uppe i ett vändnings- och ompositioneringsarbete. Polarn O. Pyret som under de senaste åren genomfört ett motsvarande vändnings- och ompositioneringsarbete med positiva resultateffekter som följd men har, utöver vad som ovan nämnts, nu påverkats negativt av ett sortiment som har mottagits sämre kommersiellt jämfört med tidigare säsonger samt delvis legat fel prismässigt.

Positiva effekter av reducerade varulager för koncernen med cirka 14 MSEK i kvartalet, jämfört med ökning om 46 MSEK motsvarande kvartal föregående år, och cirka 40 MSEK på helåret 2018/19 medför en total positiv rörelsekapitalförändring på uppskattningsvis 72 MSEK för helåret. Det har bidragit positivt men ej räckt för att balansera resultatutvecklingen. Som en konsekvens bedöms kassaflödet efter investeringar bli negativt med cirka 7 MSEK på helåret. Verksamheten som sedan många år har en hög skuldsättning har under året till och från haft en utmanande likviditetssituation.

Ett rationaliseringsarbete är under genomförande i alla tre affärsområdena med planerade åtgärder avseende timmar i butik, bemanning på huvudkontoret och fortsatt arbete med lagerreduktion. Full kostnadseffekt beräknas uppnås i slutet av verksamhetsåret 2019/20.Styrelsen i RNB har vid sitt möte idag även beslutat om en nedskrivning av goodwill om 65 MSEK avseende affärsområdet Departments & Stores. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2018/19.

Bolagets bokslutskommuniké offentliggörs den 10 oktober 2019.