Skip to content

RNB GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

I enlighet med beslut fattat av bolagsstämman i RNB Retail and Brands AB (publ) (”RNB”) den 27 mars 2013 kommer en sammanläggning av bolagets aktier att genomföras (s.k. omvänd split) innebärande att 200 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Styrelsen i RNB har fastställt avstämningsdagen till den 10 juni 2013.

Sista dag för handel i RNB-aktien på NASDAQ OMX Stockholm före sammanläggningen är den 4 juni 2013. Första dagen för handel i RNB-aktien efter sammanläggningen är den 5 juni 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med den 5 juni 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Observera även att från och med detta datum handlas RNB-aktien med en ny ISIN-kod SE0005223674.

En sammanläggning med förhållandet 200:1 innebär att 200 aktier, var och en med kvotvärde om 3 öre per aktie, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 6 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i RNB att minska från 6 782 435 200 aktier till 33 912 176 aktier.

Aktieägarna i RNB kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen, efter sammanläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart med 200), kommer RNB på bolagets bekostnad att ombesörja att överskjutande aktier säljs via Carnegie Investment Bank AB. Den sammanlagda behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna på avstämningsdagen i förhållande till deras andel i de aktier som har sålts. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring den 18 juni 2013 och genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Tidplan för sammanläggningen

4 juni 2013 Sista dag för handel före sammanläggningen.
5 juni 2013 Första dag för handel efter sammanläggningen. Ny ISIN-kod.
10 juni 2013 Avstämningsdag för sammanläggningen.
18 juni 2013 Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier.