Skip to content

RNB initierar skriftligt förfarande i syfte att godkänna ackordsförslag i vissa dotterbolag

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort, genom pressmeddelande som publicerades den 1 juli 2020, att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235-7383 och Brothers AB, org. nr 556513-6826 (tillsammans "Dotterbolagen"), vid Stockholms tingsrätt presenterat ett ackordsförslag som Dotterbolagen kommer att lämna till fordringsägarna ("Ackordsförslaget"). Ackordsförslaget innebär en nedskrivning med 75 procent av de oprioriterade fordringarna på Dotterbolagen.

I enlighet med klausul 11.3 i obligationsvillkoren för Bolagets utestående obligationslån med

ISIN SE0010625830 har respektive Dotterbolag lämnat borgensförbindelse, så som för egen skuld (proprieborgen), för Bolagets betalningsförpliktelser gentemot obligationsinnehavarna ("Borgensförbindelserna"). Vidare har vissa internlån mellan Bolaget och Dotterbolagen pantsatts i enlighet med ett internlånepantavtal daterat den 30 juni 2020 ("Pantsatta Internlån"). Enligt Ackordsförslaget ska Borgensförbindelsen och de Pantsatta Internlånen omfattas av samma föreslagna nedskrivning som övriga icke-prioriterade fordringar, vilket innebär att garantibeloppet under Borgensförbindelserna och de Pantsatta Internlånen kommer att skrivas ned med 75 procent. Enligt Ackordsförslaget kommer eventuellt de befintliga Pantsatta Internlånen förbli utestående för att stödja likviditeten i Dotterbolagen.

För att Ackordsförslaget ska godkännas behöver Bolaget obligationsinnehavarnas godkännande av Ackordsförslaget. Med anledning härav påkallar bolaget idag, genom agenten, ett skriftligt förfarande för att besluta om obligationsinnehavarnas godkännande av Ackordsförslaget och för att bemyndiga agenten att rösta för Ackordsförslaget för obligationsinnehavarnas räkning. 

För en fullständig beskrivning av förslaget, se kallelsen "Notice of Written Procedure" som idag publicerats på Bolagets hemsida.