Skip to content

RNB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 31 januari 2018 en emission av en senior säkerställd obligation med en löptid om 3 år och en ram upp till om 600 miljoner kronor ("Obligationen"). Per dagens datum har 400 miljoner kronor emitterats.

I enlighet med villkoren för Obligationen avser denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.rnb.se).