Skip to content

RNB offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemissionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i RNB som Bolaget offentliggjorde den 8 november 2019 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 10 november 2019 offentliggjorde valberedningens förslag att reducera antalet styrelseledamöter från sex till tre, samt att Bolaget samma dag offentliggjorde att Kristian Lustin har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef för Bolaget från och med den 1 januari 2020.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, ska läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och tilläggsprospektet kan erhållas från Bolaget och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.rnb.se). Prospektet och Tilläggsprospektet finns också tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i företrädesemissionen har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 18 november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm eller via e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som tillsammans med tilläggsprospektet hålls tillgänglig på Bolagets hemsida (www.rnb.se).