Skip to content

RNB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 25 november 2019 avslutades teckningstiden i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100,00 procent där cirka 68,79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 2,89 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 28,32 procent tecknades av garanter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 84,8 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 30 oktober 2019.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i RNB med 20 347 306 SEK genom utgivande av 67 824 352 aktier. När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 30 520 959 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 101 736 528 aktier. Registrering beräknas färdigställas under vecka 50.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Nasdaq Stockholm fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Rådgivare

Lenner & Partners Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare till RNB i samband med företrädesemissionen.