Skip to content

RNB överväger emission av en senior-säkerställd obligation

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) överväger en emission av en senior säkerställd obligation och har därför anlitat Danske Bank som Lead Manager och rådgivare att utreda förutsättningarna för en kapitalmarknadsemission. En serie av möten med obligationsinvesterare kommer att börja den 24 januari 2018.

Med reservation för rådande marknadsförhållande kan en emission av en senior-säkerställd obligation i svenska kronor och med en ungefärlig löptid om 3 år med rörlig ränta följa. Emissionslikviden från den tilltänkta obligationen kommer användas för refinansiering av utestående skuld och för allmänna företagsändamål.