Skip to content

RNB Retail and Brands AB :Delårsrapport för perioden 1 september 2012 – 30 november 2012

Första kvartalet, 1 september 2012 – 30 november 2012 i sammandrag

 

·     Nettoomsättningen uppgick till 668 Mkr (754), en minskning med 11,4 procent. I föregående års kvartal 1 ingick försäljning från nu nedlagd verksamhet i Norge och Danmark med totalt 37 Mkr. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,8 procent under kvartalet.  

·      Rörelseresultatet förbättrades med 14 Mkr och uppgick till -1 Mkr (-15). I föregående års resultat för kvartal 1 belastades resultatet med -39 Mkr resp. -4 Mkr av de sedermera under föregående verksamhetsår nedlagda verksamheterna i Norge (JC) samt Danmark (Varuhus).

·     Resultatet före skatt uppgick till -11 Mkr (-18). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med 3 Mkr (6).

·     Resultatet efter skatt uppgick till -11 Mkr (-28), vilket motsvarar
-0,06 kronor (-0,17) per aktie.

·     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -57 Mkr
            (-16).

  

Händelser efter balansdagen

I december ingick bolaget avtal med Konsumentföreningen Stockholm om refinansiering av 100 Mkr av den befintliga checkräkningskrediten om 200 Mkr.
Efter beslut från bolagets nuvarande kreditgivare till befintlig checkräkningskredit om 200 Mkr kommer denna att halveras från och med 1 januari 2013. För att säkerställa bolagets likviditet har den befintliga checkräkningskrediten kompletterats med en ny
kreditfacilitet på 100 Mkr från Konsumentföreningen Stockholm samt ytterligare en kreditfacilitet om 50 Mkr. Båda kreditfaciliteterna gäller från 1 januari 2013 till 31 december 2013 och kan vid behov utnyttjas löpande under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS

Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Stefan Danieli, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS

Tfn: 08-410 522 25, 0768-87 22 25, e-post: stefan.danieli@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:15 den 16 januari 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

  Delårsrapport för perioden 1 september 2012 – 30 november 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1670703