Skip to content

RNB Retail and Brands AB : Kommuniké från årsstämma i RNB

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 17 januari 2013 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2011/2012.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Mikael Solberg, Jan Carlzon, Ivar Fransson och Per Thunell samt nyval av Ann-Sofie Danielsson och Michael Lemner. Lilian Fossum Biner och Torsten Jansson, som undanbett sig omval, avgick som styrelseledamöter. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1 250 000 kr att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande, 137 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.   

Val av revisorer
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2012/2013. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.Styrelsens förslag innebär ingen förändring jämfört med tidigare års ersättningsprinciper gällande bl. a. ettårs
bonusen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2013 kl. 20.00.

För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil: 0768 87 20 02 e-post: magnus.hakansson@rnb.se           
                        

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1671347