Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 23 augusti 2021

Den 23 augusti 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 23 augusti 2021 och distribuerades till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna"), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet skulle besluta om att godkänna godkänna att anståndet om vissa räntebetalningar skulle förlängas till och med den 1 december 2021 samt besluta om vissa justeringar av Obligationsvillkoren och övriga Finansieringsdokument i syfte att implementera en sådan förlängning av anståndet ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderling andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erfordlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder i kraft omgående och de justerade Obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.