Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 26 februari 2021

Den 26 februari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 26 februari 2021 och distribuerades till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna"), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet skulle besluta om att konvertera SEK 60 000 000 av det utestående beloppet under Obligationen tillsammans med SEK 25 000 000 av upplupen ränta till och med 1 mars 2021, motsvarande ett totalt belopp om SEK 85 000 000, till ett efterställt förlagslån med evig löptid och besluta om förlängning av den pågående betalningsblockeringen (Eng. Company Reconstruction Payment Block Event) (såsom definierat i Obligationsvillkoren) till och med den 30 april 2021 ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderlig andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erforderlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder i kraft omgående och de justerade Obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.