Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 27 januari 2021

Den 27 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till
SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet").

Såsom beskrivits i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjorts av Bolaget och Agenten den 27 januari 2021 samt skickats ut till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna") var syftet med det Skriftliga Förfarandet att inhämta Obligationsinnehavarnas godkännande att genomföra avyttringen av tillgångarna i Departments & Stores Europe AB och Obligationsinnehavarnas bekräftelse på att delar av ackordslikviden från Polarn O. Pyret AB kunde betalas till Bolaget ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderling andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erfordlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna.