Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 7 augusti 2020

Den 7 augusti 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 7 augusti 2020 och distribuerades till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna"), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet skulle besluta om en förlängning av den pågående betalningsblockeringen (Eng. Payment Block Event) (såsom definierat i Obligationsvillkoren) till och med den 31 oktober 2020 ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna godkänt Förslaget.

Tillräckligt många Obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en majoritet av de Obligationsinnehavarna som deltog röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren och Aktiepantavtalet träder i kraft omgående.

För en fullständig beskrivning av ändringarna i Obligationsvillkoren till följd av Förslaget, vänligen se de justerade Obligationsvillkoren som finns publicerade på Bolagets webbplats.