Skip to content

RNB Retail and Brands AB (publ) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen som pågått sedan Företagsrekonstruktionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") har tidigare, genom pressmeddelande som publicerades den 23 mars 2020, offentliggjort att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235–7383 och Brothers AB, org. nr 556513–6826 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt ("Företagsrekonstruktionen").

Bolaget påkallar idag, som en följd av Företagsrekonstruktionen, till skriftligt förfarande för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om ändringar av Obligationslånets villkor ("Obligationsvillkoren").

Med anledning av Företagsrekonstruktionen föreligger en så kallad betalningsblockering (Eng. Payment Block Event) (såsom definierat i Obligationsvillkoren), vilket innebär att Bolaget inte kan göra några betalningar (räntebetalningar, återbetalningar, återköp eller inlösen) under Obligationslånet ("Betalningsblockeringen"). Enligt ett förlängning- och ändringsavtal som ingicks mellan Bolaget och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") åtog sig Bolaget att senast 31 juli 2020 säkerställa att perioden för Betalningsblockeringen löpte till och med den 31 oktober 2020. Därefter har Bolaget, genom ett ändringsåtagande (Eng. Amendment Letter), givits fram till den 31 augusti 2020 att förlänga perioden för Betalningsblockeringen.

För att säkerställa att Bolaget uppfyller sina åtaganden gentemot Danske Bank önskar Bolaget att innehavarna av Obligationslånet, genom det skriftliga förfarandet, godkänner att perioden för Betalningsblockeringen förlängs till och med den 31 oktober 2020.

För en fullständig beskrivning av förslaget om den förlängda Betalningsblockeringen, se "Notice of Written Procedure" som idag publicerats på Bolagets hemsida.