Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar fullt garanterad nyemission

Pressmeddelande                                                                       Stockholm, 22 februari 2013

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar fullt garanterad nyemission om cirka 450 miljoner kronor, omförhandlade lån med kraftigt reducerade räntekostnader, genomför strategisk översyn av JC och satsar offensivt primärt på affärsområdena Varuhus och Polarn O. Pyret

SAMMANFATTNING

  • Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 450 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare i RNB RETAIL AND BRANDS.
  • Befintliga aktieägare har ingått teckningsåtaganden motsvarande 31 procent av kapitalet samt garantiåtaganden som tillsammans med nämnda teckningsåtaganden utgör totalt 71 procent av det totala emissionsbeloppet. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium innefattande Carnegie Investment Bank, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.
  • Emissionslikviden kommer att användas till att i) stärka balansräkningen genom återbetalning av lån, ii) möjliggöra offensiva satsningar, primärt inom affärsområdena Polarn O. Pyret och Varuhus, samt iii) genomföra rationaliseringar i verksamheten och en strategisk översyn av JC.
  • Omförhandlad långsiktig lånefinansiering har säkrats till och med maj 2016, vilken delvis kan förlängas till maj 2017. Årliga räntekostnader, vilka under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 62 miljoner kronor, förväntas i den omstrukturerade lånestrukturen uppgå till omkring 10 miljoner kronor.
  • Under ett antal år har JC varit förlustbringande och trots upprepade försök har RNB inte lyckats att vända den negativa resultatsituationen. RNB har därför beslutat att skriva ned hela det bokförda värdet om 260 miljoner kronor av varumärket JC. RNB har även beslutat att genomföra en strategisk översyn av JC för att utreda förutsättningarna för att snabbt uppnå tillfredställande lönsamhet. Detta innefattar en utvärdering av samtliga tillgängliga alternativ.
  • För Q2 2012/2013 förväntas rörelseresultatet före nedskrivningar ligga på samma nivå som motsvarande period föregående år. Rapporten för det andra kvartalet i räkenskapsåret 2012/2013 tidigareläggs till den 25 mars 2013.
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som planeras att hållas den 27 mars 2013. Teckningskursen och teckningsrelationen förväntas att meddelas den 26 mars 2013. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 8 till och med den 17 april 2013. Teckningsperioden förväntas att löpa från och med den 8 till och med den 22 april 2013.
  • En telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00.

Telefonkonferens idag kl 10.00
En telefonkonferens kommer att hållas för investerare, analytiker och media idag klockan 10.00, där koncernchef Magnus Håkansson kommenterar den föreslagna transaktionen och verksamhetens utveckling. Telefonkonferensen nås via nummer: +46 8 50556484. Presentationen kan följas via web-cast på länk som återfinns: http://financialhearings.nu/130222/presskonferens/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se
Stefan Danieli, CFO RNB RETAIL AND BRANDS, 08-410 522 25, 0768-87 22 25, e-post: stefan.danieli@rnb.se

 Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 7.00 den 22 februari 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i någon jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av RNB Retail and Brands AB (publ). Erbjudande till berörda personer att teckna aktier i RNB Retail and Brands AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som RNB Retail and Brands AB (publ) bedömer kunna offentliggöras i april 2013.

Nyemissionen riktar sig inte till allmänheten i eller aktieägare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken sådana personers deltagande förutsätter ytterligare prospekt, eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i sådan jurisdiktion. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier och nya aktier som omfattas av nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, några andra delstatliga värdepapperslagar i USA eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätter, betalda tecknade aktier och nya aktier som tilldelas respektive erbjuds i nyemissionen får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion inom vilken det inte är tillåtet att erbjuda tecknade aktier, betalda teckningsaktier eller nya aktier.

Carnegie företräder RNB och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än RNB för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen.
Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta RNBs förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som "förväntas", "förutser", "har för avsikt", "planerar", "tror", "försöker" eller "ska". Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett fler tal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få RNBs faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. RNB utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar fullt garanterad nyemission


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1680316