Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS LANSERAR RATIONALISERINGSPROGRAM

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar ett antal koncernövergripande rationaliseringsåtgärder. Åtgärderna innefattar en total översyn och samordning av samtliga centrala funktioner på JC och Brothers & Sisters i syfte att genomföra rationaliseringar av dessa funktioner samt ytterligare cirka tio koncerncentrala funktioner. Vidare påbörjas förberedelser för nedläggning av Sisters samt avveckling av verksamheten inom Kosta Outlet. Aktiviteterna beräknas vara slutförda under innevarande räkenskapsår och ge en positiv effekt på både resultat och kassaflöde på minst 40 MSEK från räkenskapsåret 2013/2014 och framåt.

Den svaga försäljningsutvecklingen och resultatet under föregående räkenskapsår har medfört en finansiellt pressad situation för RNB RETAIL AND BRANDS. Mot bakgrund av detta har bolaget efter första kvartalets utgång tagit beslut om ett antal åtgärder för att ytterligare effektivisera verksamheten. Målsättningen med åtgärderna är att de på ett tydligt sätt bidrar till en ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde.

Åtgärderna omfattar en total översyn av samtliga centrala tjänster inom affärsområdena JC samt Brothers & Sisters och förberedelser för att lägga ned konceptet Sisters. Parallellt med detta avses ytterligare cirka 10 tjänster fördelat på ett antal andra koncerncentrala funktioner att reduceras. Totalt handlar det om 30-35 heltidstjänster. Målsättningen är att samtliga dessa aktiviteter ska vara slutförda under innevarande räkenskapsår. Den positiva effekten på såväl resultat som kassaflöde beräknas bli minst 40 MSEK från räkenskapsåret 2013/2014 och framåt.

Som en del i dessa rationaliseringsåtgärder inleds också en avveckling av verksamheten inom Kosta Outlet. Kosta Mode Outlet ingår i affärsområdet Departments & Stores och verksamheten omfattar en varumärkesoutlet med en total säljyta om dryga 5000 kvm. Verksamheten inom affärsområdet Department & Stores renodlas därmed till att endast omfatta de nuvarande verksamheterna på NK  i Stockholm och NK i Göteborg. Planen är att avvecklingen ska vara fullt genomförd under innevarande räkenskapsår.

 

– Otillfredsställande försäljningsutveckling inom JC och Brothers & Sisters samt till viss del även inom Polarn O. Pyret har bidragit till att koncernen uppvisar negativa resultat med ökad finansiell press som följd. För att möta denna utveckling och skapa finansiell trygghet samt kunna fortsätta vårt koncernövergripande förändringsprogram är dessa åtgärder absolut nödvändiga. Det är tråkigt när medarbetare drabbas men den verklighet vi lever i kräver tydliga åtgärder som innebär en snabb förbättring.

– Trots en generellt mycket svag marknadsutveckling har vår verksamhet inom Departments & Stores utvecklats stabilt. Denna utveckling är driven av effektiva verksamheter på NK i Stockholm och NK i Göteborg. Beslutet att påbörja en avveckling av vår verksamhet på Kosta Outlet ska ses i ljuset av att vi vill satsa våra resurser inom Departments & Stores på att utveckla våra lönsamma verksamheter på NK-varuhusen, säger Magnus Håkansson.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.13 den 16 januari 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB RETAIL AND BRANDS LANSERAR RATIONALISERINGSPROGRAM


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1670728