Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS offentliggör prospekt inför företrädesemission

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av den fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades om på extra bolagsstämma den 30 oktober 2019.

Företrädesemissionen består av högst 67 824 352 aktier med en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget cirka 84,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 11 november 2019 till och med den 25 november 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Bolaget har i samband med företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag har blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Bolaget och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.rnb.se). Prospektet finns också tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).