Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS: RNB Retail and Brands slutför förvärvet av Coala-Life, avyttringen av Brothers & Sisters, konverteringen av skuld och byter namn till Coala-Life Group samt utser ny styrelse, VD och ledning.

RNB Retail and Brands AB ("RNB" eller "Bolaget") har idag genomfört tillträde avseende förvärvet av Coala-Life AB ("Coala Life") genom apportemission och försäljningen av samtliga aktier i Brothers & Sisters AB samt slutfört tidigare kommunicerad konvertering av skuld till sammanlagt 5 030 294 aktier och ovillkorade kapitaltillskott i Bolaget. Med anledning av förvärvet av Coala Life kommer RNB att byta företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) och styrelsen att utgöras av Per Carendi (styrelseordförande), Ebba Fåhraeus, Beverly Huss och Peter Troija, i enlighet med beslut fattade vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2021. Vidare meddelas att bolagsledningen efter förvärvet består av Dan Pitulia (VD och koncernchef), Philip Siberg (Chief Strategy and IR Officer), Magnus Samuelsson (CTO, Medical Director), Lars Gusch (Technical Product Owner), Richard Roa (CFO), Jane Wall (Sales & Clinical Director Nordic) och Amy Davalle (President, Coala Life, Inc.). RNB meddelar vidare att Bolaget idag har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista var idag den 8 november 2021 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 9 november 2021.

Förvärv av Coala Life

Bolaget har idag genomfört tillträde avseende förvärvet av Coala Life som kommunicerades den 27 september 2021. Bolaget meddelar att samtliga villkor för förvärvet är uppfyllda.

Bolagets styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 oktober 2021, beslutat om en apportemission av högst 28 260 146 aktier till den avtalade och tidigare kommunicerade teckningskursen om cirka 14,154 SEK[1] per aktie till aktieägarna i Coala Life, varav 25 494 538 aktier idag har tecknats och betalats genom tillskjutande av sammanlagt 182 451 aktier i Coala Life, motsvarande cirka 90,2 procent av det totala antalet aktier i Coala Life. Bolaget kommer att meddela när återstående 2 765 608 aktier i apportemissionen har tecknats och betalats genom tillskjutande av återstående aktier i Coala Life.

De nyemitterade aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under vecka 45.

Försäljningen av Brothers & Sisters AB

Bolaget har idag genomfört tillträde avseende den försäljning av samtliga aktier i Brothers & Sisters AB (Brothers & Sisters AB äger samtliga aktier i Brothers AB) som kommunicerades den 27 september 2021, till Jotunfjell Partners AS mot erhållande av en kontant köpeskilling för aktierna om 10 MSEK. Bolaget meddelar att samtliga villkor för försäljningen är uppfyllda.

Konvertering av skuld

Bolaget har idag genomfört konverteringen av skuld till aktier och ovillkorade kapitaltillskott i Bolaget, i enlighet med de villkor som kommunicerades av Bolaget den 15 oktober 2021 och godkändes av innehavarna till Bolagets två obligationslån den 26 oktober 2021.

Konverteringen innefattar (i) konvertering av hela det utestående nominella beloppet om 61,322 MSEK under Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det "Seniora Obligationslånet") till 4 332 400 aktier i Bolaget genom en kvittningsemission till en teckningskurs om 14,154 SEK per aktie, vilken beslutades av Bolagets styrelse den 2 november 2021, (ii) konvertering av upplupen ränta under det Seniora Obligationslånet till ovillkorat kapitaltillskott i Bolaget, (iii) konvertering av hela det utestående nominella beloppet om 85 MSEK under Bolagets efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen") till ovillkorat kapitaltillskott i Bolaget, och (iv) konvertering av 9,878 MSEK av övriga skulder, som har uppkommit med anledning av transaktionerna, till 697 894 aktier i Bolaget genom en kvittningsemission till en teckningskurs om cirka 14,154 SEK per aktie. Teckningskursen baseras på en förhandlad överenskommelse med tecknarna.

Bolaget styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 oktober 2021, beslutat om riktad nyemission av högst 697 894 aktier i syfte att genomföra (iv) ovan, till en teckningskurs om cirka 14,154 SEK per aktie.

Bolaget meddelar att samtliga aktier i kvittningsemissionerna har tecknats, att betalning för tecknade aktier har erlagts genom kvittning av skulderna, att de ovillkorade kapitaltillskotten har lämnats, att samtliga villkor för konverteringen av skuld under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen är uppfyllda och att skuldkonverteringarna därmed har genomförts.

De nyemitterade aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under vecka 45.

Byte av företagsnamn och ny styrelse samt ledning

Med anledning av förvärvet av Coala Life kommer RNB att byta företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma i Bolaget den 29 oktober 2021. Styrelsen i Bolaget utgörs härefter av Per Carendi (styrelseordförande), Ebba Fåhraeus, Beverly Huss och Peter Troija, i enlighet med beslut fattade vid extra bolagsstämman i Bolaget den 29 oktober 2021. Dan Pitulia har utsetts till ny verkställande direktör för Bolaget och koncernchef. Vidare meddelas att bolagsledningen efter förvärvet består av Dan Pitulia (VD och koncernchef), Philip Siberg (Chief Strategy and IR Officer), Magnus Samuelsson (CTO, Medical Director), Lars Gusch (Technical Product Owner), Richard Roa (CFO), Jane Wall (Sales & Clinical Director Nordic) och Amy Davalle (President, Coala Life, Inc.).

Närmare information om styrelsen och bolagsledningen finns i den bolagsbeskrivning som offentliggjordes den 22 oktober 2021 och finns tillgänglig på här (https://cdn.coalalife.com/uploads/sites/1/2021/10/Bolagsbeskrivning-Coala-Life.pdf?_ga=2.176314337.579955951.1636368101-1754959528.1632310829&_gac=1.47660501.1636368102.Cj0KCQiAsqOMBhDFARIsAFBTN3cA1f80wrwZ9hFQspxpDHUfwCHSL9cZaQFEc6c_sDyre9Uoyh0HpP0aAgxeEALw_wcB).

Byte av marknadsplats

Bolaget har idag godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista var idag den 8 november 2021 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 9 november 2021.

Aktien handlas under kortnamn (ticker) RNBS och med ISIN-kod SE0017083983. När Bolagsverket registrerat det nya företagsnamnet, Coala-Life Group AB (publ), kommer kortnamnet att ändras till [COALA]. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 45.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av handelsplats. Erik Penser Bank AB kommer att agera Certified Adviser för Bolaget. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Förändringar av aktiekapital och antal aktier

Efter registrering av de tecknade aktierna i apportemissionen och kvittningsemissionerna om sammanlagt 30 524 832 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 32 559 563. Efter registrering av de tecknade aktierna i apportemissionen och kvittningsemissionerna samt den minskning av Bolagets aktiekapital som beslutades vid extra bolagstämma den 29 oktober, kommer Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 8 139 890,75 SEK. Efter registrering av ej ännu tecknade aktier i apportemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 691 402 SEK genom nyemission av 2 765 608 aktier.

[1] I enlighet med vad som meddelades av Bolaget den 29 september 2021 har genomförandet av sammanläggningen av Bolagets aktier som beslutades vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2021 medfört en följdjustering såvitt avser det antal nya aktier som kommunicerades i pressmeddelandet den 27 september 2021.