Skip to content

RNB säkerställer rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har säkrat ny rörelsefinansiering från bolagets huvudägare
Konsumentföreningen Stockholm. Den nya rörelsefinansieringen består av ett nytt
lån om 150 MSEK med en löptid om 24 månader från och med mars 2012. Lånet är
amorteringsfritt under det första årets löptid och ska därefter amorteras i sin
helhet under nästföljande år (mars 2013 till mars 2014). Villkoren för lånet är
marknadsmässiga.

Konsumentföreningen Stockholm har tidigare beviljat RNB ett lån om 400 MSEK. Som
ett ytterligare steg i att förstärka kapitalstrukturen kommer löptiden på detta
lån att förlängas med drygt ett år från mars 2013 till juni 2014.

"Sammantaget innebär det nya lånet tillsammans med förlängningen av det
befintliga lånet att RNB har säkrat sin rörelsefinansiering även om
marknadsförutsättningarna fortsätter att vara utmanande. Vår bedömning är att
den nya finansieringen tillsammans med genomförda effektiviseringsåtgärder ger
oss tillräcklig finansiell styrka för att kunna fullfölja förändringsarbetet
enligt plan", säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef för RNB RETAIL AND
BRANDS AB.

Ökad effektivitet skapar lönsamhet

Som ett led i att skapa ett mer effektivt och lönsamt RNB initierades ett
omfattande och koncerngenomgripande förändringsarbete under 2011. Detta arbete
kommer att fortsätta med full kraft under 2012 och kommer att ge positiva
effekter både på resultat och likviditet under 2012 och med full resultat- och
likviditetseffekt under 2013. De hittills genomförda åtgärderna beräknas ge
kostnadsbesparingar om cirka 35 MSEK under räkenskapsåret 2011/2012 och minst
65 MSEK under 2012/2013. Som ett led i förändringsarbetet avslutas under
innevarande räkenskapsår omstruktureringen av JC Norge. Omstruktureringen medför
en positiv resultateffekt motsvarande föregående års förlust som uppgick till
63 MSEK.

Sammantaget ska alla effektivitetshöjande åtgärder vara genomförda innan
utgången av räkenskapsåret 2011/2012 och medföra att RNB har en effektiv
organisation och effektiva arbetsprocesser. Detta ger en kraftigt positiv
hävstång både på resultat och likviditet under 2012/2013.

"Att vi nu har säkrat rörelsefinansieringen ger oss arbetsro att fullt ut
fokusera på den strategiska handlingsplanen och förändringsarbetet som ska skapa
ett lönsamt RNB. Det förändrings- och effektiviseringsarbete som påbörjades
under sommaren 2011 tillsammans med den nu säkerställda rörelsefinansieringen
ger oss goda förutsättningar att uppnå ett positivt resultat och kassaflöde",
säger Magnus Håkansson.För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil:
0768 87 20 02 e-post:magnus.hakansson@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.
RNB säkerställer rörelsefinansiering:
http://hugin.info/132993/R/1575058/490489pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1575058]