Skip to content

RNB:s dotterbolag lämnar ackordsförslag

RNB Retail and Brands AB:s (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har idag hos Stockholms tingsrätt presenterat de ackordsförslag som bolagen kommer att lämna till fordringsägarna. Ackordserbjudandet innebär för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt 25 procent på överskjutande belopp, dvs. en nedskrivning med 75 procent.

Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB, samt deras rekonstruktörer advokaterna Ola Sellert och Mats Emthén har under rekonstruktionerna arbetat med de åtgärder som är nödvändiga för att säkra bolagens framtid såväl finansiellt som operativt. Ackorden är nödvändiga för att säkra bolagens fortlevnad.

Sammantaget har bolagen ca 1 300 borgenärer till vilka bolagen har skulder om totalt ca 553 mkr. Då fordringar upp till 10 000 kr betalas i sin helhet beräknas över 40 procent av fordringsägarna få fullt betalt. Koncerninterna skulder får betalt först efter att bolagens leverantörer, hyresvärdar och övriga externa fordringsägare fått betalt.

Ackordsförslagen har anpassats till såväl den pågående som förväntade effekten på grund av pandemin. Förutom ackorden har stora kostnadsbesparingar gjorts i form av personalneddragningar, minskade inköp samt hyresrabatter.

”Vi har hittills uppfyllt vår plan men har en tuff resa framför oss. Bl a måste hyrorna på sikt anpassas till rådande marknadsläge. Om inte hyresvärdarna kan få in kunder till sina gallerior och på så sätt uppfylla sin del av hyresavtalet, så måste hyrorna ändras till någon form av prestationsbaserad hyra”, säger Kristian Lustin, vd för RNB Retail and Brands.

Rekonstruktionerna har löpt på enligt plan och förväntas pågå i ytterligare minst tre månader. Beslut i tingsrätten om ackorden beräknas under oktober.

I ackordsförslagen offentliggörs bl a att:

Brothers AB

Bland Brothers ABs oprioriterade skulder märks bl.a. leverantörsskulder som per rekonstruktionsdagen uppgick till ca 37 mkr. Staten genom Skatteverket har för lönegaranti samt skatter och avgifter ca 39 mkr att fordra.

Bolagets omsättning i butikerna i Sverige har under kvartalet mars-maj 2020 uppgått till ca 46 procent ställt i relation till samma kvartal föregående år (dvs. en 54-procentig nedgång i försäljningen).

Brothers AB räknar med att nå en omsättning på ca 320 mkr för det innevarande räkenskapsåret som löper ut den 31 augusti. Bruttomarginalerna förväntas försämras då man för att driva försäljning i rådande marknadsklimat måste använda kampanjer och erbjudanden som innebär sänkta priser mot kund.

Departments & Stores Europe AB

Bland Departments & Stores Europe ABs oprioriterade skulder märks bl.a. Bolagets leverantörsskulder som per rekonstruktionsdagen uppgick till ca 95 mkr. Staten genom Skatteverket har för lönegaranti samt skatter och avgifter ca 78 mkr att fordra.

Departments & Stores Europe AB:s omsättning i NK-varuhusen har under kvartalet mars-maj 2020 uppgått till ca 46 procent ställt i relation till samma månad föregående år (dvs. en 54-procentig nedgång i försäljningen).

Departments & Stores Europe AB räknar med att nå en omsättning på ca 760 mkr för det innevarande räkenskapsåret som löper ut den 31 augusti. Bruttomarginalerna förväntas försämras då man för att driva försäljning i rådande marknadsklimat måste använda kampanjer och erbjudanden som innebär sänkta priser mot kund.

Polarn O. Pyret AB

Bland Polarn O. Pyret ABs oprioriterade skulder märks bl.a. Bolagets leverantörsskulder som per rekonstruktionsdagen uppgick till ca 18 mkr. Staten genom Skatteverket har för lönegaranti samt skatter och avgifter ca 50 mkr att fordra.

Polarn O. Pyret AB:s omsättning i butikerna i Sverige har under kvartalet mars-maj 2020 uppgått till ca 56 procent ställt i relation till samma kvartal föregående år (dvs. en 44-procentig nedgång i försäljningen).

Polarn O. Pyret AB räknar med att nå en omsättning på ca 460 mkr för det innevarande räkenskapsåret som löper ut den 31 augusti. Bruttovinstmarginalerna förväntas försämras då man för att driva försäljning i rådande marknadsklimat måste använda kampanjer och erbjudanden som innebär sänkta priser mot kund.