Skip to content

RNB:s försäljning i april 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2013 uppgick till 218,4 Mkr jämfört med 207,9 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 5,1 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 5,4 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i april 2013 ökade 1,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i april ökade med 4,3 procent. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder ökade med 0,6 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 30 april 2013 till 237 jämfört med 219 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 82 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:40 den 10 maj 2013.