Skip to content

RNB:s försäljning i augusti 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2013 uppgick till 197,5 Mkr jämfört med 203,1 Mkr samma månad föregående år, vilket är en minskning med 2,8 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,1 procent.

Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 6,9 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i augusti 2013 minskade med 2,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i augusti minskade med 1,8 procent. RNB:s totala jämförbara försäljning i samtliga länder minskade med 2,7 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 augusti 2013 till 240 jämfört med 228 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 80 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 12 september 2013.