Skip to content

RNB:s försäljning i februari 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2013 uppgick till 147,6 Mkr jämfört med 155,2 Mkr samma månad föregående år (inklusive den numera avvecklade verksamheten i Norge), vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,6 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i februari 2013 minskade 6,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 6,3 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 28 februari 2013 till 234 jämfört med 221 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 82 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 12 mars 2013.