Skip to content

RNB:s försäljning i juli 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2013 uppgick till 210,9 Mkr jämfört med 208,0 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 1,4 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 1,3 procent.

Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 14,6 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juli 2013 ökade med 3,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i juli ökade med 4,0 procent. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder ökade med 3,5 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 juli 2013 till 239 jämfört med 221 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 80 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 12 augusti 2013.