Skip to content

RNB:s försäljning i juni 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2013 uppgick till 247,2 Mkr jämfört med 264,3 Mkr samma månad föregående år, vilket är en minskning med 6,4 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,2 procent.

Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 6,8 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juni 2013 minskade med 6,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i juni ökade med 1,6 procent. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 7,0 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 30 juni 2013 till 240 jämfört med 221 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 80 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 12 juli 2013.