Skip to content

RNB:s försäljning i maj 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2013 uppgick till 214,1 Mkr jämfört med 208,6 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 2,6 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,0 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i maj 2013 minskade med 1,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i maj ökade med 2,7 procent. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 0,7 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 maj 2013 till 238 jämfört med 223 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 80 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 12 juni 2013.