Skip to content

RNB:s försäljning i mars 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2013 uppgick till 191,8 Mkr jämfört med 204,5 Mkr samma månad föregående år (inklusive den numera avvecklade verksamheten i Norge), vilket är en minskning med 6,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,0 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i mars 2013 minskade 9,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder minskade med 10,2 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 mars 2013 till 235 jämfört med 219 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2011/2012 ca 82 procent utav bolagets totala årsomsättning.

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 8 april 2013