Skip to content

RNBs styrelse föreslår årsstämman ny koncernstruktur

RNB-verksamheterna övergår till att bli självständiga, rörelsedrivande dotterbolag och med en minimerad overheadstruktur synliggörs och ökar aktieägarvärdet. Koncernchefen, Magnus Håkansson lämnar sin nuvarande roll i december 2019.

Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman den 20 december 2018 att uppdra åt styrelsen att genomföra en omstrukturering av koncernen i syfte att synliggöra och skapa aktieägarvärden. Detta föreslås göras genom att förändra koncernmoderbolagets huvudinriktning från att skapa synergier med ambitionen att bredda plattformen till att självständiggöra bolagen och minimera gruppstrukturen.

Utvecklingen av Brothers och Polarn O. Pyret har de senaste åren varit framgångsrik. Med förnyelse av starka specifika sortimentserbjudanden och hög servicenivå i butikerna som bas, har både Polarn O. Pyret och Brothers tagit marknadsandelar i sina respektive segment. Polarn O. Pyret har kapitaliserat väl på den pågående marknadstransformationen och har en andel e-handel som nu uppgår till 17% av den totala försäljningen. Brothers e-handel är starkt växande, men från en lägre bas. Utvecklingen av verksamheterna har medfört positiva resultateffekter för båda bolagen.

Baserat på varumärkesportföljen inom Departments & Stores, har Man of a kind utvecklats som en e-handel med premiumvarumärken för män. Departments & Stores är också en betydande partner i arbetet med ombyggnad och uppgradering av varuhuset NK i Stockholm, vilket förväntas få full effekt 2020 och framåt.

Arbetet med separation och överföring av koncerngemensamma funktioner till de rörelsedrivande dotterbolagen avses inledas omedelbart efter årsstämmans beslut, enligt styrelsens förslag. Kvarvarande verksamhet och kostnadsmassa i moderbolaget kommer att minimeras i och med omstruktureringen och rationaliseringspotentialen uppskattas till drygt 15 mkr per år. Efter genomförd omstrukturering avser styrelsen inleda ett arbete med att identifiera och analysera strategiska alternativ för verksamheterna i koncernen, så småningom innefattande möjliga försäljningar av ett eller flera av de rörelsedrivande dotterbolagen.

”Diskussionen i styrelsen har handlat om huruvida RNBs plattform som ägare kan användas för synergier, strukturomvandling och förvärv. Bedömningen, som har gjorts i och med rekommendationen till bolagsstämman, är att i det osäkra marknadsklimat som råder, är det prioriterat att hushålla med resurser genom att rationalisera gemensam overhead och fokusera på de existerande bolagen så att de ska få bästa möjliga specifika förutsättningar, få det ledningsstöd som behövs och få rätt finansiella resurser för att kunna utvecklas vidare. Våra bolag har olika förutsättningar att kapitalisera på den pågående transformationen och olika förutsättningar att växa och utvecklas. I och med fullföljandet av en eventuell separation, så blir det så småningom också möjligt att diskutera ägarskifte med potentiella intressenter”, säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef.

VD Magnus Håkansson kommer att med full kraft driva den föreslagna förändringen av koncernen och har styrelsens enhälliga förtroende och stöd. Per den 31 december 2019 förväntas koncernen se annorlunda ut med minimala koncerngemensamma funktioner och koncernchefen förväntas då ha en mycket begränsad operativ roll. Mot bakgrund av detta har styrelsen överenskommit med bolagets VD och koncernchef Magnus Håkansson att hans anställning i nuvarande form, under förutsättning av bolagsstämmans beslut enligt ovan, avslutas den 31 december 2019. Magnus Håkansson är öppen för att anta ett nytt anpassat och begränsat uppdrag beroende på hur koncernen ser ut då.

Kallelse till årsstämman publiceras i separat pressmeddelande.