Skip to content

Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Coala-Life”) har den 16 maj 2023 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag som presenteras i kallelsen till stämman som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats www.coalalife.com).

Årsstämman beslutade att

  • fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det föregående räkenskapsåret
  • balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för det föregående räkenskapsåret
  • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret
  • styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja Per Carendi (även omvald som styrelsens ordförande), Christian Jørgensen, Peter Troija och Per Lindeberg till styrelseledamöter samt att nyvälja Emma Strömfelt till styrelseledamot
  • ett registrerat revisionsbolag utses till revisor samt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor
  • arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter
  • arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.