Skip to content

SVAG FÖRSÄLJNING UNDER FJÄRDE KVARTALET TYNGER HELÅRSRESULTATET

RNB RETAIL AND BRANDS försäljning under det fjärde kvartalet var svag trots att juni utvecklades väl försäljningsmässigt. Mot bakgrund av försäljningsutvecklingen under kvartalet kommer en marginell resultatförbättring för innevarande räkenskapsår jämfört med föregående år ej att uppnås. En preliminär bedömning är att rörelseresultatet för helåret avviker med cirka 25 Mkr jämfört med tidigare bedömning.

Koncernens försäljning minskade under kvartalet med 2,1 procent i jämförbara butiker i Sverige. De två affärsområden som stod för de största avvikelserna var Brothers & Sisters samt Polarn O. Pyret. Omstöpningen av Brothers & Sisters har fortsatt under kvartalet vilket har påverkat försäljningen negativt. Försäljningen inom Brothers & Sisters har dessutom skett till pressade bruttomarginaler med negativa resultateffekter som följd. Polarn O. Pyret uppvisade den svagaste försäljningsutvecklingen under kvartalet med ett tapp i omsättning under framför allt juli månad men också svag utveckling i juni och augusti. Försäljningen skedde dock till bra marginaler framför allt under augusti.

"Marknadsutvecklingen under det fjärde kvartalet var svag, särskilt under juli månad. Den ökade makroekonomiska osäkerheten i vår omvärld har gjort konsumenter mer återhållsamma. Hela klädbranschen lider också fortfarande av ett överlager vilket har medfört en intensifierad konkurrens om kundernas pengar genom ökad reahantering och fler kunderbjudanden. Vi möter dessutom en mer intensiv konkurrens från traditionella konkurrenter såväl som nya aktörer och därtill e-handeln. Sporthandeln är en aggressiv konkurrent till Polarn O. Pyret, särskilt inom vissa segment. Sammantaget innebär det antingen press på marginaler eller minskad försäljningsvolym vilket medför att resultatet för fjärde kvartalet blir sämre än förväntat", säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef för RNB RETAIL AND BRANDS.

Utvecklingen inom affärsområdet Departments & Stores var fortsatt stabilt god, både avseende försäljning och resultat. För kvartalet fortsätter JC att utvecklas enligt plan och uppvisar en starkare resultatutveckling än motsvarande period föregående år. De första tecknen visar att ompositioneringen av JC har mottagits väl av kunderna. Koncernen har en stabil grund att utvecklas från med säkerställd finansiering i kombination med sunda lager.

"Bedömningen är att marknadsutvecklingen fortsätter att vara utmanande under resterande del av 2012 och inledningen av 2013. För att möta det tuffa klimatet och skapa en långsiktig lönsamhet ligger fokus fortsatt på att genomföra effektivitetshöjande åtgärder för att ta fram operationella synergier och öka vår kostnadseffektivitet. Vi har under det senaste året genomfört ett flertal aktiviteter enligt vår förändringsplan och håller ett fortsatt högt tempo i vårt förändringsarbete. Viktigt att poängtera är att koncernen har ett välbalanserat lager, att avvecklingen av JC Norge är slutförd och inte längre belastar koncernens resultat negativt samt att JC i Sverige fortsätter att utvecklas väl. Detta borgar för en positiv utveckling när marknaden väl vänder", säger Magnus Håkansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS, Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se   

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:01 den 6 september 2012.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

SVAG FÖRSÄLJNING UNDER FJÄRDE KVARTALET TYNGER HELÅRSRESULTATET


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1639050