Skip to content

Uppdatering av bokslutskommuniké med anledning av avyttring av JC

Med anledning av avyttringen av dotterbolaget JC som kommunicerades 1 november lämnar RNB RETAIL AND BRANDS nu en uppdatering av bokslutskommuniké som offentliggjordes 31 oktober. Den uppdaterade bokslutskommunikén speglar de finansiella effekterna av avyttringen av dotterbolaget JC och finns på bolagets hemsida, www.rnb.se

Följande avsnitt är uppdaterade:

s. 13                     Totalresultaträkning koncern

s. 14                     Balansräkning koncern och kassaflödesanalys koncern

s. 15                     Förändring av eget kapital, nyckeltal och nettoomsättning samt rörelseresultat per affärsområde

s. 16                     Resultaträkning per kvartal koncern

s. 18                     Not 2 Avyttringsgrupp som är till försäljning/avveckling

s. 20                     Resultat moderbolaget och balansräkning moderbolaget