Skip to content

Coala Life erhåller teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner om cirka 5,6 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) har mottagit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsförbindelserna och avsiktsförklaringarna uppgår till totalt cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Teckningsoptionerna.

Coala Life emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 164 979 967 Teckningsoptioner. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår från den 11 september 2023 till och med den 22 september 2023. Tre (3) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 0,25 SEK. Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Coala Life cirka 13,7 MSEK före emissionskostnader.

Coala Life har mottagit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare tillika teckningsoptionsinnehavare om totalt cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Teckningsoptionerna. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 34,1 procent av Teckningsoptionerna och avsiktsförklaringarna uppgår till cirka 0,9 MSEK, motsvarande cirka 6,3 procent av Teckningsoptionerna. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt och tilläggsprospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 6 februari 2023 respektive den 14 februari 2023.