Skip to content

Coala-Life Group AB beslutar om riktade nyemissioner mot betalning genom kvittning av skulder om totalt 17 MSEK till en teckningskurs om 0,063 SEK per ny aktie

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") har utnyttjat de kvittningsåtaganden som lämnats av långivare och andra fordringshavare (”Borgenärerna”) i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes av Bolaget den 1 februari 2024 och har beslutat om riktade nyemissioner om totalt 270 214 367 nya aktier till Borgenärerna mot betalning genom kvittning av skulder om totalt 17,0 MSEK (”Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,063 SEK per aktie.

Coala Life offentliggjorde den 1 februari 2024 att Bolaget träffat en uppgörelse rörande en finansieringslösning för säkerställande av Bolagets likviditet. Som en del i finansieringslösningen ingick Borgenärerna åtaganden om att kvitta fordringar mot teckning av nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per ny aktie om 0,063 SEK. Bolaget har nu tagit åtagandena i anspråk och fattat beslut om att genomföra Kvittningsemissionen.

Då Borgenärerna innefattar personer som ingår i kretsen för den s.k. ”Leo-lagen” i 16 kapitlet aktiebolagslagen har beslut om Kvittningsemissionen genomförande fattats genom två separata emissionsbeslut.

Den första delen av Kvittningsemissionen beslutades av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 december 2023 och avser en riktad nyemission av totalt 173 642 559 nya aktier till de befintliga aktieägarna 20 North Street CO AB (47 619 047 nya aktier), Nils-Holger Olsson (5 456 031 nya aktier), Hans-Ivar Olsson (5 081 555 nya aktier), Åke Sundvall Holding AB (18 769 809 nya aktier), Buntel AB (44 389 805 nya aktier), Formue Nord Markedsneutral A/S (44 389 805 nya aktier) och den nya investeraren Ekarve Förvaltning AB (7 936 507 nya aktier).

Den andra delen av Kvittningsemissionen beslutades av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande och avser en riktad nyemission av 96 571 808 nya aktier till Bolagets styrelseordförande Per Carendi (4 778 666 aktier), Bolagets VD Dan Pitulia (51 237 873 aktier) och det till Dan Pitulia närstående bolaget Yannic Limited (40 555 269 aktier). Förslag till beslut om godkännande av den andra delen av Kvittningsemissionen kommer framläggas vid Bolagets årsstämma 2024.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldsättning genom att möjliggöra kvittning av befintliga skulder som upptogs i syfte att tillgodose Bolagets omedelbara likviditetsbehov och upplupna ersättningar och säkra en för Bolaget mer gynnsam kapitalstruktur.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,063 SEK per aktie, vilken fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd och motsvarar teckningskursen per ny aktie i den företrädesemission som genomfördes i januari 2024 (där teckningskursen per unit, bestående av fyra nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption, uppgick till 0,24 SEK) justerat uppåt för att inte understiga kvotvärdet på aktierna vid tilltänkt registreringstidpunkt. Mot bakgrund av utfallet i företrädesemissionen bedöms teckningskursen marknadsmässig.

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget från 1 264 838 743 till 1 535 053 110 och aktiekapitalet från 632 419,3716 SEK till 767 526,5551 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 17,6 procent i förhållande till befintligt antal aktier och röster.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Kvittningsemissionen

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Bolagets värdepapper. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och accepterar inte något ansvar för hur de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande överensstämmer med det faktiska resultatet eller utfallet. Varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.