Skip to content

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2023

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (5,0).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -30,0 MSEK (-27,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-28,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -31,4 MSEK (-18,5).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,1 SEK (-0,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,4 MSEK (-36,1).

Perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,8 MSEK (7,5).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -90,5 MSEK (-99,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -97,1 MSEK (-101,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -94,3 MSEK (-88,6).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,4 SEK (-1,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -65,1 MSEK (-122,5).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 25 september meddelades utfallet av de teckningsoptioner som ställdes ut under första kvartalet 2023 och bolaget tillfördes ca 5,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.
 • Den 19 september upptog bolaget ett brygglån om 5 MSEK för att säkra kortsiktigt likviditetsbehov.
 • Den 11 september initierade bolaget ett kostnadsbesparingsprogramom 30 % av de totala kostnaderna som bedöms genomföras fullt ut under januari 2024.
 • Den 1 september lämande bolagets CFO Richard Roa och bolagets controller Robin Danielsson Källmark tillsattes som tf. CFO.
 • Den 2 augusti kommunicerade bolaget att Emma Strömfeldt avgår som styrelseledamot i Coala Life Group AB (publ).
 • Den 11 juli kallade bolaget till en extra bolagsstämma den 31 juli för beslut om en riktad nyemission till några av bolagets största ägare. På den extra bolagsstämman godkändes den riktade nyemissionen vilket tillförde bolaget 17 Mkr före avdrag för transaktionskostnader.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 21 november presenterade bolaget att styrelsen föreslås fatta beslut under en extra bolagsstämma omkring den 22 december 2023 om en kommande företrädesemission om ca 75,4 MSEK samt om teckningsoptioner om ca 18,8 MSEK. Företrädesemissionen planeras löpa från och med 8 januari 2024 till och med 22 januari 2024 och teckningsperiod för optionerna mellan 30 maj 2024 och 12 juni 2024.
 • Den 21 november har bolaget ingått nya brygglåneavtal om 20 MSEK tillsammans med befintliga brygglån om 5 MSEK.

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia

Coala Lifes fokus är USA-marknaden för distansövervakning av patienter i hemmiljö (RPM, Remote Patient
Monitoring), där vi erbjuder en fullservicetjänst – Managed RPM. Vår tjänst ger patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat indikativt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Vi verkar på en marknad i stark tillväxt. Enligt det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den totala amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) nå ö ver 18 miljarder dollar 2026 med en å rlig tillväxttakt på 25%. Coala Life är väl positionerat för att ta del i den tillväxten och vi har höga förväntningar på vår framtida utveckling.

Vår omsättningstillväxt har varit god i synnerhet sedan vår verksamhet i USA kom igång på allvar våren 2022. Omsättningen under tredje kvartalet var 14,1 MSEK jämfört med 5,0 MSEK samma period förra året. Omsättningen januari t o m september uppgick till 39,8 MSEK (7,5 MSEK förra året). Bruttomarginalen var fortsatt hög och hamnade på 85% för perioden (83%).

Vår utökade satsning på den amerikanska marknaden har krävt en professionell organisation som är kapabel både när det gäller att attrahera nya kliniker i försäljningsarbetet och att leverera den uppföljning, rapportering och assistans som krävs i patientövervakningen. Det har inneburit en väsentlig ökning av organisationen och medelantalet heltidsanställda och konsulter var under perioden 89 (39), vilket har medfört att vi ännu inte nått ett förbättrat rörelseresultat som för det tredje kvartalet uppgick till -32,3 MSEK (-28,2 MSEK). Bolaget initierade därför ett kostnadsbesparingsprogram i september för att sänka bolagets totala kostnader med 30%. Effekten av de åtgärder vi hittills vidtagit kommer att minska kostnaderna gradvis och programmet förväntas vara fullt genomfört i januari 2024. Ytterligare effektiviseringar har nu identifierats med besparingar på drygt 5 MSEK på årsbasis och ger full effekt i Q1 2024.

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i delårsrapporten.

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/