Skip to content

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (1,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,8 MSEK (-40,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-41,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -29,2 MSEK (-38,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,3 MSEK (-50,9).

Perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,7 MSEK (2,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -61,9 MSEK (-71,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -66,2 MSEK (-73,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -64,3 MSEK (-70,1).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,8 SEK (-1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -58,7 MSEK (-86,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 9 juni kommunicerade bolaget att avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar tecknats.
 • Den 26 maj meddelades det att bolaget är en av tre utvalda samarbetspartner till ett pilotprojekt inom digital hemmonitorering som genomförs av Region Stockholm.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 2 augusti kommunicerade bolaget att Emma Strömfeldt avgår som styrelseledamot i Coala Life Group AB (publ).
 • Den 11 juli kallade bolaget till en extra bolagsstämma den 31 juli för beslut om en riktad nyemission till några av bolagets största ägare. På den extra bolagsstämman godkändes den riktade nyemissionen vilket tillför bolaget 17 Mkr före avdrag för transaktionskostnader

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia
Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för Remote Patient Monitoring (RPM) krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har. Coala Life erbjuder erbjuder en fullservicetjänst – Managed RPM – för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Den ger patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat prediktivt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Den amerikanska RPM-marknaden är en marknad i stark tillväxt och enligt en nyligen publicerad rapport från det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) att växa i en snabbare takt än tidigare förväntat. Den beräknas enligt rapporten nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%. Rapporten stöder vår strategi på den amerikanska RPM-marknaden och är i linje med vår egen analys utifrån det intresse vi möter från amerikanska kliniker.

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i delårsrapporten.
Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/