Skip to content

Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”), (Nasdaq First North Growth Market: COALA), offentliggör idag ett s.k. EU-tillväxtprospekt med anledning av den fullt garanterade företrädesemissionen avseende nya aktier vars villkor offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 17 mars 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Prospektets godkännande och publicering
Prospektet avseende företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (www.coalalife.com) och på Carnegies webbplats (www.carnegie.se). Inom några dagar kommer prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se).

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

24 mars 2022
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

28 mars – 6 april 2022
Handel med teckningsrätter (handel med betalda tecknade aktier kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills 13 april 2022)

28 mars – 11 april 2022
Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

Omkring den 13 april 2022
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Omkring vecka 17 2022
Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Coala-Life Group i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Coala-Life Group i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Coala-Life Group avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har idag lämnats genom ett s.k. EU-tillväxtprospekt som har publicerats på Bolagets webbplats (www.coalalife.com), efter godkännande av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) är finansiell rådgivare till och agerar uteslutande för Bolaget, och ingen annan, i samband med företrädesemissionen. Carnegie kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till företrädesemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som Carnegie erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Coala-Life Group anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.